Rodiljna naknada i roditeljski dopust

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora:

1. Zaposleni roditelj

 • osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju
 • osobe koje su izabrane ili imenovane na stalnu dužnost u tijelima državne vlasti ili u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću i ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • član uprave trgovačkog društva, ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • osoba koja je prema propisima o radu sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa i koji, po toj osnovi, ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • roditelj njegovatelj, koji po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • osoba koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, te po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja

2. Samozaposleni roditelj

 • osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti
 • osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost
 • osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nisu osigurane po osnovi rada
 • službenici vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada

Broj djece:

U broj rođene djece uračunavaju se i mrtvorođena djeca i umrla djeca, posvojena djeca, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za skrbnika, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za udomitelja i djeca koja su odlukom mjerodavnog tijela povjerena korisniku na čuvanje ili odgoj.

Korištenje roditeljskog dopusta u dijelovima:

Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u njegovim dijelovima. Za slučaj da roditeljski dopust koristi u dijelovima može ga koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

Uvjet prethodnog staža osiguranja:

Najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje). Ako nije ostvaren uvjet, zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 50% proračunske osnovice.

Staž osiguranja:

Staž koji je fizička osoba ostvarila na temelju svog nesamostalnog ili samostalnog rada te na temelju naknade plaće nakon prestanka toga rada.

Obračun rodiljne naknade (uvažavajući uvjet prethodnog staža) na temelju:

 • prosjeka isplaćenih plaća u zadnjih šest mjeseci koje su prethodile otvaranju dopusta (plaća iz redovnog rada i naknade plaća za vrijeme odsutnosti s posla – bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust)
 • primitaka (naknade po ugovoru o djelu itd.) kojima se utvrđuje drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak, a koji čine osnovu za obračun doprinosa u skladu s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja ako su ti primitci isplaćeni u navedenom šestomjesečnom razdoblju.

Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na temelju:

 • izvješća o bolovanju za rodiljni dopust 45. dana prije očekivnog poroda, odnosno za obvezni rodiljni dopust od 28. dana prije očekivanog poroda do 70. dana nakon poroda
 • rješenja područnog ureda HZZO-a – za dodatni rodiljni dopust od 71. dana nakon poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta, odnosno 9 mjeseci života djeteta ako se koristi pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena
 • iznimno, ako se korisnica punoga radnog vremena ranije pismeno suglasila da rodiljni dopust u cijelosti ostvaruje temeljem izvješća o bolovanju (pisana izjava dana u područnom uredu HZZO-a)
 • nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva i rješenja područnog ureda HZZO-a za produljenje rodiljnog dopusta ako je dijete prerano rođeno (dijete rođeno prije navršenog 37. tjedna odnosno prije 259. dana trudnoće na temelju vještačenja medicinske dokumentacije)

Pravo na roditeljski i posvojiteljski dopust ostvaruje se na temelju:

 • rješenja područnog ureda HZZO-a za sve slučajeve i kombinacije korištenja prava

Pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, stanku za dojenje, dopust za slučaj djetetove smrti ostvaruje se na temelju:

 • rješenja područnog ureda HZZO-a

Pravo na rad u polovici punoga radnog vremena zbog pojačane njege djeteta te dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju ostvaruje se na temelju:

 • nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva područnog ureda HZZO-a
 • rješenja područnog ureda HZZO-a

Na dnu možete preuzeti tablični pregled prava.

 

 

 

Pregled roditeljskih i rodiljnih prava
Pregled roditeljskih i rodiljnih prava

VIDI PREUZMI

40.05 kB 78

NOT PUBLISHED
Napisao/la: