xxssxx

Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi

Puni naziv projekta: Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi

Partneri: Udruga Slijepih Zagreb i Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba

Iznos projekta: 75.000,00 Kn

Vrijeme provedbe: rujan 2015. – lipanj 2016.

 

O problemu:

Od žena s invaliditetom društvo očekuje odricanje od majčinstva što nikako ne umanjuje njihovu potrebu za majčinstvom. Pa ipak, samo rijetke žene s invaliditetom odluče biti i majke s invaliditetom. Na putu do majčinstva, brojne predrasude stavljaju višestruke izazove pred žene s invaliditetom. Moraju se nositi s vlastitim invaliditetom i ograničenjima koje ono nosi sa sobom, s vlastitim željama i potrebama, ali i načinom na koji doživljavaju same sebe i svoje želje te potrebe povezane sa seksualnošću. Ništa manje izazovna nije niti trudnoća koju često prati (ne)skrivena osuda okoline koja nerijetko uključuje i zdravstvene djelatnike i to upravo one koji skrbe o reproduktivnom zdravlju žena. Zbog svega ovoga ne čudi da cijelo društvo ignorira potrebu za podrškom koju žene s invaliditetom imaju tijekom trudnoće, poroda i babinja. Ignoriranjem kao da im poručujemo da apsolutni nedostatak bilo kakve vrste podrške, dostupne edukacije i savjetovanja, ali i servisa za majke s invaliditetom, znači da žene s invaliditetom ne mogu i ne trebaju biti majke.

Na žalost, postojeće prepreke, čije bi uklanjanje osiguralo uživanje prava o odlučivanju u vezi s reproduktivnim zdravljem i planiranjem obitelji žena s invaliditetom, prevelike su i ne stvaraju preduvjet za uklanjanje diskriminacije osoba s invaliditetom. Sustavna psihosocijalna podrška ovoj osjetljivoj skupini majki ne samo da nije dostatna, već uopće ne postoji, a bila bi i te kako potrebna jer su barijere brojne. Ovo su neke od njih na koje nailaze žene s invaliditetom:

 • nedostupna edukacija o reproduktivnom zdravlju
 • nepostojanje edukativnih materijala o reproduktivnom zdravlju za žene s različitim vrstama invaliditeta
 • potpuni izostanak edukacije zdravstvenog osoblja za rad sa ženama s invaliditetom (posebice ginekologa, ali i primalja, patronaže)
 • neprilagođene zdravstvene ustanove, tj. ginekološki odjeli za skrb žena s invaliditetom (nepostojanje prilagođene opreme, natpisa na brajici, oznaka za lakše kretanje)
 • nepoznavanje bontona od strane zdravstvenih djelatnika za rad sa ženama s invaliditetom
 • izostanak odgovarajućih informacija o trudnoći i porodu posebno onih iz domene zaštite prava pacijenata (pravo na informirani pristanak tijekom skrbi npr. ili pravo na dostupnost)
 • nedostupna podrška tijekom poroda i dojenja
 • nepostojanje grupa podrške za majke s invaliditetom
 • nametanje osjećaja nekompetencije za roditeljsku ulogu zbog čega dijete nerijetko roditelje doživljava kao sporedne osobe u svom životu, a majkom naziva osobu koja je preuzela brigu o njemu
 • nedostupnost posebne opreme majkama s invaliditetom za pomoć oko njege djeteta
 • nedostatak podrške za npr. vođenje djeteta s mjesta na mjesto
 • nepostojanje pomoći poput besplatne dadilje ili asistentice za pomoć oko brige za dijete
 • nepostojanje individualiziranih servisa za roditelje s različitim vrstama invaliditeta
 • smanjena kvaliteta života zbog nemogućnosti realizacije roditeljske uloge

 

O projektu 

Opći cilj: 

Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja žena s invaliditetom.

Specifični ciljevi i aktivnosti su sljedeći:

1/ Edukacija volonterki i zdravstvenih djelatnica za pružanje podrške trudnicama i majkama s invaliditetom

1.1. Edukacija Rodinih volonterki za savjetovanje i pružanje podrške ženama s invaliditetom tijekom trudnoće, poroda i babinja

1.2. Edukacija patronažnih sestara za pružanje učinkovite podrške majkama s invaliditetom tijekom babinja

1.3. Edukacija asistentica žena s invaliditetom o vrstama podrške i oblicima edukacije vezanim uz reproduktivno zdravlje koju pružaju Rodine volonterke

2/ Psihosocijalna podrška trudnicama i majkama s invaliditetom

2.1. Savjetovanje i educiranje trudnica i majki s invaliditetom o pripremi za porod i dojenju

2.2. Fokus grupe sa ženama s invaliditetom

3/ Podrška ženama s invaliditetom kroz prilagodbu edukativnih materijala

3.1. Prilagodba i distribucija edukativnih materijala (brošura) ženama s invaliditetom

3.2. Predstavljanje rezultata projekta i promocija edukativnih materijala za žene s invaliditetom

 

 

 

Objavljeno:
Napisao/la:
Projekt financira Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske. Objavljeni sadržaj i mišljenja odgovornost su udruge RODA.

Aktivnosti