Izvješće u sjeni o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj

Ovim putem s vama dijelimo informaciju da je skupina organizacija i konzultantkinja, koordinirana od strane udruge SOS Rijeka - centra za nenasilje i ljudska prava, podnijela Vijeću Europe izvješće u sjeni (shadow report) o implementaciji Istanbulske konvencije.

Hrvatska je 2018. godine, u okolnostima snažnog otpora i dezinformacija o „rodnoj ideologiji“, ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija. Potpisivanjem i ratifikacijom ovog dokumenta država je preuzela određene obaveze koje se tiču prevencije rodno uvjetovanog nasilja, pružanja podrške i zaštite žrtvama, sankcioniranja počinitelja te donošenja politka koje omogućuju sveobuhvatni odgovor na nasilje prema ženama.

O provedbi Konvencije države su dužne periodično izvještavati GREVIO, stručnu skupinu zaduženu za praćenje provedbe Konvencije. Vlada RH je svoje izvješće usvojila 18. veljače 2022. te ga uputila tijelu GREVIO na evaluaciju. Podnošenje izvješća od strane države samo je početak evaluacijskog procesa koji slijedi: u nadolazećim mjesecima, GREVIO će proučiti državno izvješće, ali i izvještaje iz sjene koje će im dostaviti predstavnici civilnog društva/druge institucije koje se bave ljudskim pravima. Nakon toga, na jesen očekujemo terenski posjet GREVIO predstavnika, nakon čega bi trebalo uslijediti i njihovo izvješće sa zaključcima o stanju u RH i pripadajućim preporukama. Potom će državi biti ostavljen određeni period da preporuke implementira i o tome povratno izvijesti GREVIO. Proces završava usvajanjem zaključaka o (ne)uspješnosti usvajanja danih preporuka. Opisani ciklus trebao bi trajati do 2027. godine.

Izvješće države se, očekivano, bazira na iznošenju pozitivnih pomaka u području zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Svojim izvješćem u sjeni pokušale smo osigurati da GREVIO ima na raspolaganju i alternativne informacije – informacije prikupljene u praksi, „na terenu“, u izravnom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Ono je rezultat nastojanja stručnjakinja i njihovog dugogodišnjeg rada sa žrtvama nasilja da ukažu na to kako sustav, pa i usvojene novine, uistinu funkcioniraju ili ne funkcioniraju u praksi. Stoga, izvješće u sjeni, uz argumente i dokaze o manjkavosti sustava sadrži i naše konkretne prijedloge za daljnje usklađivanje s Istanbulskom konvencijom.

 

Neke od naših najvažnijih preporuka fokusirane su na:

  • manjak rodne perspektive u zakonima, politikama i praksi
  • visoku razinu nerazumijevanja rodne utemeljenosti nasilja prema ženama i nasilja u obitelji koje se očituje u okrivljavanju žrtava, proglašavanju žrtava nesuradljivima i nepodobnima za roditeljstvo te u praksi, dvostrukih uhićenja i dvojnih optužbi
  • nedostatak kvalitetne, sveobuhvatne, dugotrajne edukacije o rodno uvjetovanom nasilju za sve stručnjake koji u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja
  • nedostatno i netransparentno vođenje statistika od strane državnih institucija
  • nedostatke u radu koordinacijskih tijela, kao i u suradnji i komunikaciji među institucijama, koje se često ne pridržavaju u potpunosti propisa i protokola; nedostatak dijaloga sa ženskim organizacijama civilnog društva
  • neprovođenje procjene rizika, kršenje prava žrtve, manjkavosti u sustavu zaštite žrtvava od budućeg nasilja
  • nedostatak servisa specijaliziranih za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja te nedostatak kapaciteta specijaliziranih skloništa namijenjenih (isključivo) ženama i njihovoj djeci
  • iznimno blagu i neefikasnu penalnu politiku
  • nasilje prema ženama u zdravstvenom sustavu, s naglaskom na zdravstvenu zaštitu za reproduktivno zdravlje.

 

U pisanju izvještaja u sjeni sudjelovale su sljedeće organizacije i nezavisne stručnjakinje (navedene abecednim redom): Bobić, Lana (U Dobroj Vjeri); Bonacci Skenderović, Dunja (nezavisna konzultantkinja); CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Centar za mirovne studije - CMS (vezano uz poglavlje o migracijama i azilu); DOMINE – organizacija za promicanje ženskih prava; Munivrana, Maja (nezavisna konzultantkinja); Roditelji u akciji – Roda; SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava; Škrbić, Nataša (nezavisna konzultantkinja za javni i neprofitni sektor); Udruga UZOR; Ženska grupa Karlovac „Korak“; Ženska soba – Centar za seksualna prava.


Sam izvještaj u cijelosti je dostupan na mrežnim stranicama Vijeća Europe, ali i na kraju ovog teksta.


Joint Shadow Report - Croatia to GREVIO 2022
Joint Shadow Report - Croatia to GREVIO 2022

VIDI PREUZMI

1.61 MB 47

Objavljeno:
Napisao/la:

Moglo bi Vas zanimati