Etički kodeks Rodinih savjetnica za dojenje

I/ UVOD

Roditelji u Akciji – RODA je nevladina i neprofitna Udruga koja djeluje u Republici Hrvatskoj, a kroz svoje programe i aktivnosti udruga se zalaže za promicanje i zakonsku zaštitu dojenja. Udruga RODA je od 2003. godine članica međunarodne organizacije IBFAN (International Baby Food Network Action) koja želi utjecati na poboljšanje dječjeg zdravlja podupirući dojenje i boreći se protiv neetičnog marketinga nadomjestka za majčino mlijeko.

Ovim Etičkim kodeksom određuju se etička načela djelovanja i vrijednosti kojima se vode savjetnice za dojenje u Udruzi. Ovaj etički kodeks i etički kodeks udruge čine nerazdvojivu cjelinu. Sve savjetnice za dojenje su odmah nakon položenog savjetničkog ispita upoznate s etičkim kodeksom savjetnica za dojenje i obvezuju se u svom volonterskom radu poštivati njegova načela i ponašati se u skladu s njim.

Kodeks periodično revidira, mijenja i dopunjava voditeljica programa dojenje u suradnji sa suvoditeljicom i Savjetom udruge.

 

II/ STJECANJE I GUBITAK STATUSA SAVJETNICE ZA DOJENJE

Stjecanje statusa savjetnice za dojenje

Savjetnicom za dojenje može postati svaka podupiruća ili redovna članica Udruge koja ima vlastito iskustvo dojenja u trajanju od najmanje 9 mjeseci, od toga poželjno 6 mjeseci isključivo, koja završi edukaciju u udruzi, komunikacijske radionice te položi ispit.

Gubitak statusa savjetnice za dojenje

 • Ukoliko savjetnica svojim ponašanjem povrijedi načela i/ili vrijednosti ovog kodeksa Upravni odbor ili Savjet udruge ukazat će joj na povredu.
 • Ponavljanje ili teške povrede Etičkog kodeksa mogu imati za posljedicu gubitak statusa savjetnice i/ili članice Udruge sukladno članku 13. Statuta.
 • Savjetnica gubi status prestankom članstva u udruzi iz razloga predviđenih statutom udruge.
 • Savjetnica gubi status ukoliko je dulje od godinu dana neaktivna u aktivnostima udruge vezanim uz program dojenje. Iznimno, uz suglasnost voditeljice i suvoditeljice programa dojenje, može obnoviti status uz dodatnu provjeru znanja u obliku ispita za savjetnice.

 

III/ AKTIVNOSTI OBAVEZE

Aktivnosti savjetnica za dojenje

Savjetnica za dojenje se odmah po položenom ispitu uključuje u neke ili sve navedene aktivnosti u okviru programa za dojenje:

 • savjetovanje majki za pomoć kod dojenja na SOS telefonu;
 • Mala škola dojenja;
 • Grupe za potporu dojenju;
 • rad u savjetovalištu za dojenje
 • Rodina mliječna konferencija;
 • radionice o dojenju u okviru radionica za trudnice i ostale radionice o dojenju;
 • pisanje tekstova o dojenju za portal;
 • savjetovanje na otvorenom forumu;
 • vođenje edukacije novih generacija savjetnica za dojenje;
 • odgovaranje na upite o dojenju upućene udruzi;
 • priprema tiskanih materijala;
 • aktivnosti vezane uz obilježavanje Tjedna dojenja;
 • aktivnosti vezane uz Monitoring koda;
 • aktivističko djelovanje usmjereno na promicanje i zaštitu dojenja;
 • ostale aktivnosti u udruzi vezane uz dojenje.

Obaveze savjetnica za dojenje

 • pristupanje ispitu samoprovjere znanja jednom godišnje ili češće na poziv voditeljice i/ili suvoditeljice programa dojenje;
 • sudjelovanje na radnim i supervizijskim sastancima savjetnica za dojenje;
 • provođenje preuzetih aktivnosti u prethodno dogovorenom roku;
 •  vođenje i pravovremena dostava sve potrebne pisane dokumentacije o savjetničkim aktivnostima na traženje voditeljice i suvoditeljice programa dojenje ili nekog drugog programa ili na traženje Savjeta i/ili Upravnog odbora udruge;

Napomena: Pisana dokumentacija o provedenim aktivnostima poslužit će za praćenje korištenja naših usluga, evaluaciju rada savjetnica, prijave na natječaje ili traženje sponzorstava/donacija i sl. Pod dokumentacijom podrazumijeva se svaki pisani materijal kojeg zatraži jedno od gore navedenih tijela udruge. Takva dokumentacija može se na traženje dati na uvid svakoj redovnoj ili podupirućoj članici ili članu ukoliko ne sadrži podatke koji bi mogli narušiti privatnost pojedinaca.

 

III/ VRIJEDNOSTI I NAČELA

Vrijednosti i načela za koja se zalažemo

 • Volontiramo u najboljoj namjeri i preuzimamo punu odgovornost za svoj rad;
 • Dajemo potrebnu informaciju i pružamo traženu pomoć i podršku bez obzira na spol, religiju, dob, rasu, nacionalnost, interese i vrijednosti;
 • Poštujemo različite izbore utemeljene na informaciji ali javno ne iznosimo sudove o neinformiranim izborima;
 • Poštujemo individualne potrebe i vrijednosti svakog pojedinca;
 • Trajno se educiramo, usavršavamo i usvajamo nova znanja o dojenju, a svoj rad temeljimo na znanstvenim podacima relevantnih izvora i na rezultatima provedenih istraživanja;
 • Evaluiramo naš rad i unosimo promjene u naše aktivnosti u skladu s rezultatima evaluacija;
 • Na upit korisnica i korisnika dajemo točne informacije o vlastitom identitetu, naobrazbi ili iskustvu i svaku drugu informaciju prema vlastitoj procjeni kojom možemo dokazati svoju vjerodostojnost;
 • Dajemo informacije, pružamo pomoć i podršku i izvan aktivnosti u okviru udruge ali u skladu s načelima i vrijednostima ovog kodeksa;
 • Ne skrivamo neznanje i nesigurnost već upućujemo korisnice i korisnike iskusnijoj savjetnici ili medicinskom radniku ako procijenimo da je to nužno;
 • Upoznate smo s Međunarodnim pravilnikom o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko;
 • Na javnom mjestu, ali i privatno kada se predstavljamo kao savjetnice za dojenje bojkotiramo proizvođače nadomjestaka za majčino mlijeko
 • Tijekom naših aktivnosti, ali i privatno kada se predstavljamo kao savjetnice za dojenje ne konzumiramo cigarete, alkohol i opijate.

Zaštita privatnosti

 • U svome radu poštujemo privatnost naših korisnica i korisnika te stoga izvan kruga savjetnica ne iznosimo privatne ili intimne podatke koji bi mogli otkriti njihov identitet;
 • Privatne podatke, fotografije ili osobne priče objavljujemo samo uz pristanak uključenih osoba;

Sukob interesa

 • Za svoj volonterski rad ne primamo novčanu ili bilo koju drugu materijalnu ili nematerijalnu naknadu od krajnjih korisnica i korisnika;
 • Izbjegavamo pružanje naših usluga bliskim osobama i kada smo u mogućnosti upućujemo ih na drugu savjetnicu;
 • Odluku o mogućem uključivanju u aktivnosti drugih udruga i/ili organizacija koje imaju za cilj promociju i podršku dojenju donosimo zajedno s voditeljicom i/ili suvoditeljicom programa dojenje;
 • U akcijama, kampanjama ili bilo kojim drugim oblicima društvenih događanja koja promoviraju proizvođače koji krše Međunarodni pravilnik o marketingu nadomjestka za majčino mlijeko nećemo sudjelovati u ime udruge niti isticati svoje članstvo u udruzi.
NOT PUBLISHED
Napisao/la: