Izvještaj sa sastanka u Ministarstvu zdravlja, 10. prosinca 2014.

Danas je na zahtjev udruge RODA održan sastanak u Ministarstvu zdravlja, koji je predvodio pomoćnik Ministra zdravlja, dr. Dragan Korolija - Marinić, a uz predstavnice Rode, sudjelovali su i drugi predstavnici Ministarstva.

Ministarstvo je prepoznalo postojanje problema o kojem govorimo te je zaključeno da su tri najvažnija uzroka tome:

  1. rutinske prakse u rodilištima, koje su u drugim zemljama napuštene
  2. nedostatak komunikacijskih vještina zdravstvenih djelatnika
  3. slaba educiranost trudnica o fiziologiji trudnoće i porođaja.

Na sastanku je definiran plan aktivnosti koji uključuje suradnju Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, stručnih komora, UNICEF-a, i nevladinih udruga, uključujući Rodu.

S konačnim ciljem iskorjenjivanja slučajeva nasilja nad rodiljama, te osiguranja nove i ujednačene razine kvalitete usluga u svim hrvatskim rodilištima, zajednički je donesen sljedeći plan:

Prije svega, Ministarstvo će izvršiti inspekcijski nadzor u svim rodilištima kako bi se preispitale prakse koje se u pojedinim rodilištima provode i utvrdile neželjene prakse.

U suradnji sa svim spomenutim partnerima, Ministarstvo zdravlja koordinirat će izradu programa za ujednačavanje i poboljšanje praksi u rodilištima.

Potrebno je izraditi edukativne materijale o trudnoći i porodu koji će biti dostupni svim trudnicama u Hrvatskoj.

Organizirat će se edukacija s ciljem jačanja komunikacijskih vještina zdravstvenih djelatnika u rodilištima.

Ministarstvo zdravlja poduzet će sve potrebne korake kako bi se zakoni izmijenili u korist osamostaljivanja rada primalja, koje su ključne za ostvarenje "nježnog pristupa" porođaju .

U ovako konstruktivnom ozračju sastanka, imale smo prilike spomenuti još nekoliko tema koje su nam važne, a u nadležnosti su Ministarstva zdravlja. Vrlo je korisna informacija da će 2015. godina biti godina promjena u zakonima koji se tiču zdravstva te postoji okvir unutar kojeg promjene koje želimo i na kojima ćemo raditi, imamo prilike predvidjeti i uvrstiti u nove zakone koji će zamijeniti postojeće.

Pozdravljamo susretljivost i otvorenost za suradnju svih navedenih institucija. Nadamo se uspješnoj i dugotrajnoj suradnji na korist svih, korisnica usluga i osoblja koje s njima radi u rodilištima.

Sljedeći sastanak s predstavnicima Ministarstva dogovoren je već sljedeći tjedan, 18. prosinca.

nasilje na porodu
NOT PUBLISHED
Napisao/la: