Statut udruge Roditelji u akciji - RODA

SKUPŠTINA UDRUGE RODITELJI U AKCIJI – RODA
donijela je 22. rujna 2015. g.
na temelju članaka 22. i 31. Statuta Udruge
i zbog usklađivanja sa Zakonom o udrugama (NN74/14)

 

STATUT UDRUGE
RODITELJI U AKCIJI – RODA

 

 

I. RODNA NEUTRALNOST IZRAZA

Članak 1

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Statutu jednako se odnose na muški i na ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

II. UVODNE ODREDBE

Članak 2

Statutom se utvrđuje: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje udruga Roditelji u akciji, zastupanje, ciljevi, područja djelovanja, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarske djelatnosti, ostvarivanje javnosti rada Udruge, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj Udruge, tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanak rada i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.


Članak 3

Puni naziv udruge: Roditelji u akciji
Skraćeni naziv udruge: RODA
Naziv na engleskom jeziku: Parents in Action
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Udruga je u svojem djelovanju nestranačka i neovisna.


Članak 4

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednica, Potpredsjednica i Izvršna direktorica Udruge. Skupština može za zastupanje ovlastiti i druge redovne članice Udruge.


Članak 5

Udruga ima Pravilnik o radu kojim se detaljnije propisuju prava i obaveze zaposlenica Udruge.
Pravilnik o radu potvrđuje Upravni odbor na prijedlog Izvršnog odbora.

 

III. ZNAK I PEČAT UDRUGE

Članak 6

Znak Udruge je stilizirani crtež rode s natpisom RODA.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 47 × 18 mm, ispisan crnom bojom. U lijevom dijelu je znak Udruge, a u desnom dijelu je tekst „Roditelji u akciji".

Podružnice, ogranci i drugi ustrojstveni oblici mogu imati svoj pečat koji ispod teksta „Roditelji u akciji" sadrži ime grada ili regije.
Odluku o tim pečatima donosi Upravni odbor.

 

IV. PODRUŽNICE

Članak 7

Radi boljeg djelovanja na području pojedinih gradova i regija, Udruga može osnivati podružnice, ogranke i druge ustrojstvene oblike sa ili bez svojstva pravne osobe. Odluku o osnivanju podružnica i drugih ustrojstvenih oblika, kao i odluku o imenovanju voditeljice podružnice, donosi Upravni odbor Udruge odnosno Skupština, ako se osniva podružnica s pravnom osobnošću.
Prava, obveze, odgovornost i način rada podružnice ili ogranka definiran je Pravilnikom o podružnicama i ograncima koji donosi Upravni odbor Udruge.

 

V. UDRUŽIVANJE U UDRUGAMA I MREŽAMA

Članak 8

Udruga može surađivati i učlanjivati se u udruge i mreže u zemlji i u inozemstvu u svrhu ispunjenja svojih ciljeva.
Skupština Udruge donosi odluku o članstvu u drugim udrugama i mrežama u zemlji i inozemstvu, a nadzor nad njegovim radom obavlja Upravni odbor.

 

VI. JAVNOST RADA

Članak 9

Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruga ostvaruje preko internetske stranice, društvenih mreža, promidžbenih materijala, preko medija i kroz javnost podataka u Registru udruga te godišnjeg financijskog izvještaja koji se javno objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija i Registra udruga.
O programima i projektima od interesa za opće dobro financiranih iz javnih izvora Udruga najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava i, putem portala Udruge, širu javnost.
O svojem radu Udruga obavještava članove i članice na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja preko internetskih platformi i preko svojih ureda.

 

VII. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE CILJEVI OSTVARUJU

Članak 10

Udruga je osnovana s ciljem utjecanja na kreiranje društva odgovornog prema svim svojim članovima, a osobito prema djeci, roditeljima, budućim roditeljima i obiteljima – informiranjem, educiranjem, aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima promjene, kao i poticanjem svih društvenih skupina na preispitivanje postojećeg stanja i sudjelovanje u promjenama.

U svrhu ostvarenja tog cilja, Udruga se:

 1. zauzima za opće dobro svih skupina društva
 2. zauzima za pravo izbora utemeljenog na dostupnim relevantnim informacijama i dokazima dobre prakse
 3. zalaže za zaštitu i promicanje općih ljudskih prava svih građana i građanki i specifičnih prava skupina kojima se Roda bavi u svojim aktivnostima (djeca, roditelji, budući roditelji i obitelji u svim pojavnim oblicima), osobito prava na području:
  a. liječenja neplodnosti
  b. trudnoće i poroda
  c. dojenja, zaštite dojenja
  d. medicinske skrbi za djecu
  e. roditeljstva
  f. zdravog odrastanja djece
  g. marginaliziranih skupina roditelja i djece
 4. zagovara i zalaže za postizanje optimalnih uvjeta skrbi u institucijama koje pružaju usluge skupinama kojima se Roda bavi u svojim aktivnostima
 5. educira i surađuje u edukaciji svih skupina građana i građanki, a posebno djece, trudnica, dojilja, roditelja i obitelji.

U tu svrhu, Udruga djeluje u područjima koja se dotiču demokratske političke kulture, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja te zaštite okoliša i prirode. Aktivnosti Udruge usmjerene su na opću populaciju, obitelji, roditelje i buduće roditelje.

 

VIII. DJELATNOSTI

Članak 11

Postizanje ovih ciljeva Udruga ostvaruje:

 1. informiranjem, savjetovanjem i edukacijom,
 2. javnim zagovaranjem, kreiranjem javnih politika i javnog mnijenja,
 3. suradnjom s nadležnim ministarstvima RH, stručnim tijelima, srodnim udrugama te organizacijama i institucijama koje skrbe o trudnicama, roditeljima, djeci i obiteljima,
 4. organizacijom konferencija, seminara, radionica, treninga, edukacija, javnih rasprava, tribina, manifestacija, studijskih putovanja i drugih događaja,
 5. izdavaštvom, u skladu s posebnim propisima,
 6. humanitarnim djelovanjem, u skladu s posebnim propisima,
 7. drugim djelatnostima koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.

Ove aktivnosti provode se kroz djelatnosti usmjerene na: pravo na pristup informacijama, suzbijanje i zaštitu od diskriminacije (uključujući ravnopravnost spolova i zaštitu prava i dostojanstva radnika, obitelji, djece i mladih), prevenciju nasilja, razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, promicanje društvene solidarnosti, poticanje sudjelovanja građana u odlučivanju, organizaciju domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara te umrežavanje i međunarodnu znanstvenu i stručnu suradnju.


Članak 12

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • organizacija konferencija, seminara, predavanja, radionica, treninga, javnih rasprava, manifestacija, studijskih putovanja i drugih događaja
 • informiranje, savjetovanje, izobrazba, mentorstvo
 • administrativno-financijske, informacijsko-komunikacijske, edukacijske, konzultantske i marketinške usluge
 • izrada i prodaja suvenira
 • novinsko-nakladnička djelatnost
 • proizvodnja i distribucija audio-vizualnih materijala

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom Udruga može osnovati ili se uključiti u već postojeće trgovačko društvo, zadrugu ili drugi gospodarski subjekt.
Trgovačka društva i zadruge osnivaju se za provođenje gospodarskih djelatnosti, u skladu s Misijom, Vizijom i Etičkim kodeksom Udruge, s ciljem poticanja filantropije i razvoja društvenog poduzetništva.
Skupština Udruge donosi odluku o osnivanju ili uključivanju u već postojeće trgovačko društvo, zadrugu ili drugi gospodarski subjekt, a nadzor nad njegovim radom obavlja Upravni odbor.

 

IX. ČLANSTVO

Članak 13

Članstvo Udruge može biti redovno i podupiruće.
Svaku članicu Udruge prvo se prima u podupiruće članstvo.
Podupirućom članicom može postati svaka fizička osoba suglasna s Vizijom, Statutom i Etičkim kodeksom Udruge, što potvrđuje osobnim potpisom na pristupnici koja se poštom dostavlja u sjedište Udruge.
Za maloljetne osobe mlađe od 14 godina, pristupnicu potpisuje zakonska zastupnica ili skrbnica.
Maloljetne osobe s navršenih 14 godina uz pristupnicu trebaju priložiti pisanu suglasnost zakonske zastupnice ili skrbnice.
Nakon što pristupnicu potvrdi Upravni odbor i nakon što osoba uplati članarinu, fizička osoba postaje podupiruća članica Udruge.
Odluku o prijemu podupiruće članice u redovno članstvo donosi Upravni odbor na osobni zahtjev punoljetne podupiruće članice ili na temelju pismenog prijedloga druge redovne članice uz suglasnost predložene punoljetne podupiruće članice, prema odredbama Pravilnika o članstvu.
Udruga vodi popis članica. O sadržaju i načinu vođenja popisa odlučuje Upravni odbor Udruge u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 

X. PRAVA I OBAVEZE ČLANICA

Članak 14

Prava su i obveze članica bez obzira na poslovnu sposobnost:

 • doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge
 • informirati se o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju
 • davati mišljenja, prijedloge, pritužbe i žalbe na rad Udruge i njezinih tijela
 • predstavljati Udrugu u skladu s Vizijom, Statutom, Etičkim kodeksom i drugim općim aktima Udruge
 • podizati i čuvati ugled Udruge
 • plaćati članarinu.

Dodatna su prava i obveze redovnih članica bez obzira na poslovnu sposobnost:

 • aktivno sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • sudjelovati u radu tijela Udruge s pravom glasa
 • birati i biti birane u tijela Udruge.

Članak 15

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • neplaćanjem godišnje članarine
 • pismenom izjavom članice o istupanju
 • isključenjem prema odluci Upravnog odbora ili Skupštine
 • smrću članice,
 • prestankom djelovanja Udruge.

Prestanak redovnog članstva u Udruzi propisan je Pravilnikom o članstvu.


Članak 16

Članica Udruge može biti isključena iz članstva ako prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i članstvu, ako prekrši odredbe Statuta i/ili Etičkog kodeksa ili na bilo koji način ugrozi interese Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor ili Skupština Udruge.
Žalba isključene članice ne odgađa odluku o isključenju.
Isključena članica ima pravo žalbe prema proceduri utvrđenoj u članku 27 Statuta Udruge.
Odluke iz prethodnih stavaka ovog članka donose se u rokovima, odnosno na zasjedanju Skupštine kako je to utvrđeno u članku 29 Statuta Udruge.

 

XI. TIJELA UDRUGE

Članak 17

Tijela su Udruge:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor Udruge
 3. Izvršni odbor
 4. Etičko povjerenstvo.

 

Članak 18

Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je sve redovne članice Udruge.
Redovno zasjedanje Skupštine Udruge održava se najmanje jednom godišnje.

 

XII. SKUPŠTINA

Članak 19

Redovno zasjedanje Skupštine saziva Predsjednica Udruge.
Članice Skupštine dobivaju pismeni poziv najmanje 8 dana prije održavanja zasjedanja.
Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda te materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati.
Redovne članice koje nisu u mogućnosti prisustvovati redovnom zasjedanju Skupštine mogu ju pratiti elektroničkim putem te o pitanjima u područjima definiranima u stavku 5 članka 20 glasati elektroničkim putem.
Redovne članice koje žele glasati elektronički, moraju se prijaviti elektroničkim (digitalnim) putem do početka zasjedanja Skupštine. Prijava i bilježenje elektroničkih glasova uređeni su Pravilnikom o elektroničkom (digitalnom) glasanju na redovnim i izvanrednim skupštinama.


Članak 20

Predsjedavajuću Skupštine bira Skupština na prijedlog sazivatelja.
O načinu glasanja na sjednici (javno ili tajno) odlučuje Skupština na prijedlog predsjedavajuće Skupštine.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna najmanje trećina redovnih članica Skupštine, uključujući redovne članice koje su prijavljene elektroničkim (digitalnim) putem.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih redovnih članica, uključujući članice koje su prijavljene elektroničkim (digitalnim) putem.
Iznimno, odluku o prestanku rada Udruge donose samo neposredno prisutne redovne članice dvotrećinskom većinom glasova neposredno prisutnih redovnih članica.

 

XIII. IZVANREDNE SKUPŠTINE

Članak 21

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Predsjednica Udruge samostalno ili na pismeni zahtjev 10 redovnih članica Udruge ili na pismeni zahtjev Upravnog odbora Udruge, isključivo u svrhu razmatranja određenog pitanja.
Izvanredno zasjedanje Skupštine mora se na pisani poziv Predsjednice Udruge održati u roku od 30 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva Upravnog odbora ili deset redovnih članova. Predsjednica Udruge saziva izvanredno zasjedanje skupštine 8 dana prije zasjedanja.
Ako Predsjednica Udruge ne sazove izvanredno zasjedanje skupštine u roku od 22 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva, 8 dana prije održavanja mogu je sazvati predlagatelji.
Na izvanrednom zasjedanju Skupštine razmatra se samo ono pitanje zbog kojeg je sazvana.
Na način rada izvanrednog zasjedanja Skupštine primjenjuju se odredbe čl. 20.

 

XIV. ULOGA SKUPŠTINE

Članak 22

Skupština Udruge:

 • donosi i usvaja Statut te njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješuje članice Upravnog odbora, Etičkog povjerenstva i Predsjednicu Udruge
 • ovlašćuje za zastupanje druge redovne članice Udruge
 • usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu Udruge
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i istupanju iz njih
 • usvaja plan i program rada Udruge za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi odluku o osnivanju podružnica sa statusom pravne osobe
 • rješava žalbe članica Udruge u drugom stupnju
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge i drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

XV. UPRAVNI ODBOR

Članak 23

Upravni odbor ima pet članica koje bira Skupština po načelu sustava relativne većine višemandatnih izbora. Mandat članica Upravnog odbora traje dvije godine.
Ako Skupština ne izabere novu članicu Upravnog odbora, mandat se dotadašnjoj članici Upravnog odbora produljuje uz njenu suglasnost do nove izvanredne skupštine koja se mora održati u roku od 90 dana.
U jednoj se godini mogu izmijeniti najviše tri članice Upravnog odbora. U jednoj se godini biraju predsjednica i jedna članica Upravnog odbora, a u drugoj se biraju tri članice Upravnog odbora.
Upravni odbor dužan je održati svoju konstituirajuću sjednicu najkasnije 8 dana nakon održavanja skupštine. Članice upravnog odbora na godišnjoj konstituirajućoj sjednici među sobom biraju Potpredsjednicu.
Prilikom istupanja iz Upravnog odbora prije isteka mandata, Upravni odbor bira zamjenskog člana izravno iz redova redovnih članica. Odabrana osoba preuzima prava i obveze osobe koja je istupila do kraja njezina mandata.
Najviše jedna zaposlenica Udruge može biti izabrana u Upravni odbor i to ona koja je dobila najveći broj glasova među kandidiranim zaposlenicama.

Upravni odbor:

 • predlaže Statut te njegove izmjene i dopune
 • podnosi Skupštini izvještaj o radu
 • donosi opće akte
 • utvrđuje visinu članarine
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
 • informira članstvo i javnost
 • odlučuje o korištenju imovine Udruge
 • osniva tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • upravlja radom Udruge između sjednica Skupštine
 • rješava žalbe članica Udruge
 • provodi zaključke Skupštine
 • kontrolira zakonitost rada Udruge, upozorava na nepravilnosti i provodi rješenja
 • nadzire rad trgovačkog društva u vlasništvu Udruge i podnosi izvještaje Skupštini
 • odlučuje o osnivanju podružnice bez svojstva pravne osobe i imenuje njezinu voditeljicu
 • raspisuje natječaje za zapošljavanje na preporuku Izvršnog odbora
 • odlučuje o zapošljavanju radnica, o opisu poslova i radnih zadataka radnica te o visini plaće zaposlenih radnica
 • bira izvršnu direktoricu i voditeljice programa i projekata.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Pravovaljane odluke donose se većinom glasova članica Upravnog odbora i objavljuju se članstvu preko interneta na adresi Udruge u roku od 15 dana nakon donošenja.

 

Članak 24

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
Skupština može odlučiti o razrješenju Upravnog odbora i Predsjednice Udruge na redovnoj ili izvanrednoj sjednici i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako se utvrdi da ne rade savjesno ili u skladu sa zakonom, Statutom i Vizijom Udruge ili ako prekorače ovlasti.
Svaka članica Upravnog odbora može od Skupštine zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabrana.
Do odluke o razrješenju Upravni odbor može imenovati novu članicu Upravnog odbora do prve sljedeće redovne skupštine, koju je Skupština dužna potvrditi ili izabrati novu, s mandatom do isteka mandata osobe na čije mjesto je birana.


Članak 25

Predsjednica Udruge osigurava zakonit rad Udruge. Bira je Skupština na vrijeme od dvije godine iz redova Upravnog odbora. Može biti birana više puta za redom.

Predsjednica Udruge:

 • predsjedava Upravnim odborom
 • zastupa Udrugu
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između sjednica Skupštine.

 

XVI. IZVRŠNI ODBOR

Članak 26

Članice Izvršnog odbora imenuju članovi Upravnog odbora na mandat u skladu sa strateškim planom.
Izvršni odbor sastoji se od Izvršne direktorice i voditeljica programskih područja Udruge definiranih u Pravilniku o programskim područjima.
Izvršni odbor je odgovoran za svakodnevno poslovanje Udruge te za svoj rad odgovara Upravnom odboru. Izvršni odbor izvještava o svojem radu na stranicama Udruge te na redovnom zasjedanju Skupštine.

Izvršni odbor:

 • izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine
 • predlaže zapošljavanje radnica, opis poslova i radnih zadataka radnica te visinu plaće zaposlenih radnica
 • provodi i nadzire suradnju Udruge s drugim udrugama i državnim tijelima
 • predlaže financijski plan i završni račun
 • predlaže i donosi planove rada i odgovara za njihovo izvršavanje.

Zaposlenice Udruge mogu biti članice Izvršnog odbora.
Ako jedna članica Izvršnog odbora istupi ili je Upravni odbor razriješi dužnosti prije kraja njezina mandata, Upravni će odbor, ako je to potrebno, na to mjesto imenovati novu članicu prema prvom stavku ovog članka.

 

XVII. ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 27

Etičko povjerenstvo Udruge je tijelo koje ima savjetodavnu i inicijativnu zadaću. Etičko povjerenstvo Udruge ima tri članice: jedna članica Upravnog odbora Udruge, jedna predstavnica Izvršnog odbora te jedna predstavnica Skupštine. Sve članice Etičkog povjerenstva moraju biti redovne članice Udruge.
Članice Etičkog povjerenstva bira Upravni odbor na mandat od dvije godine.

Etičko povjerenstvo Udruge:

 • prati provođenje politike i ciljeva Udruge i njihovu usklađenost s Etičkim kodeksom Udruge
 • daje prijedloge i smjernice za rad i poboljšanje rada Udruge
 • donosi preporuke o suradnji s drugim organizacijama i tvrtkama sukladno Modelu financiranja
 • razmatra i predlaže rješenja etičkih dvojbi drugih tijela Udruge
 • u spornim slučajevima daje mišljenje o politici i ciljevima Udruge.

Ako jedna članica Etičkog povjerenstva istupi ili je Upravni odbor razriješi prije kraja njezina mandata, Upravni odbor imenovat će novu članicu prema prvom stavku ovog članka.

 

XVIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 28

Svaka članica ima pravo pismenim putem upozoriti Upravni odbor na nepravilnosti u provedbi Statuta i ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih tijela ili članica Udruge. Na upozorenja i pritužbe članice odgovara Upravni odbor pismeno u roku 30 dana od primitka.
Svaka članica ima pravo žalbe pismenim putem na odluke Upravnog odbora u roku 30 dana od dana njihova donošenja. O žalbi članice odlučuje Skupština na svojem prvom redovnom zasjedanju, prema odredbama Pravilnika o članstvu.
Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.
U slučaju da su privatni interesi članice Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad članice Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, članica Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužna je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koja članica Udruge može zatražiti mišljenje Etičkog povjerenstva Udruge.

 

XIX. IMOVINA

Članak 29

Imovinu čine novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava kojima Udruga stječe imovinu: uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, darovima, priređivanjem igara na sreću i prigodnih akcija sukladno posebnim propisima, dotacijama, donacijama i sponzorstvima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, gospodarskim djelatnostima Udruge te prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom.


Članak 30

Udruga imovinom upravlja u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Po isteku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Naredbodavno pravo raspolaganja novčanim sredstvima na osnovi financijskog plana i na osnovi odluka Skupštine i Upravnog odbora ima Predsjednica Udruge.

 

XX. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 31

Statut i Etički kodeks temeljni su opći akti Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom.
Upravni odbor na temelju primjedbi i prijedloga članica Udruge utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna te donosi izmjene Etičkog kodeksa. Upravni odbor daje tumačenje odredbi Statuta.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu pokrenuti članice Udruge koje broje najmanje 1/3 redovnih članica udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Upravnom odboru za sazivanje sjednice Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda sjednice u skladu s odredbama Statuta koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.
Etičko povjerenstvo daje tumačenje odredbi Etičkog kodeksa.


Članak 32

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom bit će uređena općim aktima Udruge.

 

XXI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 33

Udruga prestaje s radom u slučajevima koji su propisani zakonom i odlukom Skupštine.
Likvidatora Udruge bira Skupština na prvom redovnom zasjedanju. Likvidatora Udruge Skupština može opozvati do pokretanja postupka likvidacije.
U slučaju raspuštanja Udruge njezina imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, pripast će, odlukom Skupštine, nekoj od inicijativa s područja zaštite trudnica, materinstva, djece i obitelji.


XXIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na skupštini.
Statut vlastoručno potpisuje imenom, prezimenom i oznakom svojstva osoba koja je ovlaštena za zastupanje Udruge.

 

Renata Jelušić, predsjednica Udruge