Prijedlozi unapređenja reproduktivnog zdravlja trudnica i majki s invaliditetom

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je 7. lipnja 2016. Poziv na javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. na koji je udruga Roditelji u akciji – Roda poslala svoje prijedloge vezane uz unapređenje reproduktivnog zdravlja trudnica i majki žena s invaliditetom. U očekivanju objave izvješća koja je planirana za 19. kolovoza 2016. prijedloge možete pročitati dalje u tekstu.

 

Poštovani, poštovane,

osluškujući potrebe roditelja, a posebno trudnica i majki s invaliditetom kroz naše djelovanje uočavamo neke sustavne manjkavosti na koje želimo upozoriti kako bi se ispravile u ovom vrlo važnom dokumentu kojim se štite i promiču ljudska prava osoba s invaliditetom.
Žene s invaliditetom svjedoče brojnim teškoćama s kojima se susreću za vrijeme trudnoće, porođaja i majčinstva. Među tim teškoćama dio je onih koje se odnose jednako i na ostalu populaciju žena, međutim, neke su specifične i proizlaze iz duboko ukorijenjenih predrasuda o tome da invaliditet i majčinstvo/roditeljstvo nisu spojivi. Ovakvim predrasudama posebno su pogođene žene s invaliditetom koje žele biti majke i one koje već imaju djecu. Osim s predrasudama i stereotipima vezanim uz majčinstvo s invaliditetom, one se često suočavaju s teško premostivim preprekama koje su rezultat potpunog nedostatka ikakve podrške kada je riječ o njihovoj roditeljskoj ulozi. Zbog toga mnoge žene s invaliditetom odustaju od majčinstva, teško se odlučuju na majčinstvo ili im teškoće vezane uz realizaciju roditeljske uloge smanjuju kvalitetu života. Time su uvijek pogođene i njihove obitelji - djeca, partneri i ostali članovi uže i šire obitelji s kojima dijele brigu oko djeteta.
Razvojem sustava odgovarajuće podrške osobama s invaliditetom u roditeljstvu, možemo kao društvo slati istinsku poruku o tome da su osobe s invaliditetom sposobne i kompetentne za roditeljsku ulogu čime promičemo i štitimo njihovo pravo na zasnivanje obitelji.

Naš doprinos ovom javnom savjetovanju odnosi se na neodgovorene potrebe osoba s invaliditetom, vezane uz roditeljsku ulogu, a za koje smatramo da je potrebno ugraditi u dokument Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. godine, kako bi se napokon i roditeljima s invaliditetom počela pružati podrška u roditeljstvu koja im je potrebna u većoj mjeri nego ostalim roditeljima, a koja do sada nije bila dostupna jer potrebe nisu bile jasno prepoznate.

U proteklih godinu dana naša udruga je provela dvije odvojene fokus grupe s majkama s urođenim ili stečenim tjelesnim invaliditetom. Fokus grupama su prisustvovale majke iz Istarske, Međimurske, Primorsko-goranske županije te Zagreba, a rezultati obje fokus grupe tiskani su u publikaciji „Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima" (2015, I. Dobrotić, N. Pećnik i J. Baran).

Pored fokus grupa privodimo kraju istraživanje Majčinstvo i žene s invaliditetom koje udruga Roditelji u akciji – Roda provodi u partnerstvu s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Hrvatskim savezom slijepih i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Anketu je popunilo nešto više od 100 majki s invaliditetom koje imaju djecu predškolske dobi. U okviru ovog istraživanja do sada je također provedeno 11 dubinskih intervjua.

Rezultati spomenutih fokus grupa iz 2015. i preliminarni rezultati istraživanja Majčinstvo i žene s invaliditetom ukazuju na iznimno veliku potrebu za sljedećim unapređenjima na području roditeljstva:

  • Omogućavanje asistencije oko brige za dijete
  • Poboljšanje zdravstvene skrbi žena s invaliditetom
  • Educiranje javnosti o pravima i potrebama roditelja s invaliditetom
  • Omogućavanje veće mobilnosti roditelja s invaliditetom
  • Razbijanje predrasuda o roditeljima s invaliditetom

Radi lakšeg snalaženja prijedlozi udruge Roditelji u akciji konkretizirani su u obliku mjera ili aktivnosti mjera uz određena područja.

PODRUČJE 1. OBITELJ

I/
U svrhu ostvarenja cilja Jačanje svijesti društva o pravu osoba s invaliditetom na partnerske odnose, brak, roditeljstvo i obitelj predlažemo dodati sljedeću mjeru, aktivnost i pokazatelj:

Mjera 3. Osiguravanje pristupačnih pravnih informacija koje se odnose na roditeljstvo osoba s invaliditetom
- Aktivnost: Osigurati izradu kataloga prava roditelja s invaliditetom iz zdravstvenog, socijalnog i odgojno-obrazovnog sustava i to u obliku pristupačnom roditeljima s različitim oblicima invaliditeta.
- Pokazatelj: Broj udruga i osoba kojima je katalog roditeljskih prava distribuiran.

II/
U svrhu ostvarenja ciljeva Jačanje svijesti društva o pravu osoba s invaliditetom na partnerske odnose, brak, roditeljstvo i obitelj te Jačanje svijesti o potrebi poštivanja prava na obiteljski život i značaju kvalitetnog obiteljskog života za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom predlažemo dodati Mjeru 3. i odgovarajuću aktivnost:

Mjera 3. Podizanje svijesti javnosti o kompetencijama osoba s invaliditetom za roditeljsku ulogu
- Aktivnost: Osigurati provođenje javnih kampanja s ciljem razbijanja predrasuda o roditeljima s invaliditetom.
- Pokazatelj: Broj objava u medijima i broj kampanja na temu roditeljstva s invaliditetom.

PODRUČJE 2. ŽIVOT U ZAJEDNICI

U svrhu potpunog ostvarenja cilja Proširen opseg i kvaliteta socijalnih usluga u zajednici predlažemo uvrstiti sljedeće izmjene i dopune:

Pod Mjerom 2. Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom usmjerene njihovom punom uključivanju u život zajednice te dostupnost usluga na regionalnoj razini, Aktivnost 1 predlažemo dopuniti uslugom osobne roditeljske asistencije na sljedeći način:
- Aktivnost: 1. Nadograditi zakonodavni i razvijati institucionalni okvir s ciljem razvoja i širenja izvaninstitucionalnih usluga (npr. usluga roditeljske asistencije, usluga tumača znakovnog jezika, videćeg pratitelja, osobne asistencije, intervenora i druge usluge).

PODRUČJE 4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U svrhu ostvarenja cilja Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika nakon formalnog obrazovanja je obvezna i provodi se putem nadležnih komora, stručnih društava, zdravstvenih ustanova ili bilo kojeg drugog organizatora, u kontinuitetu i Edukativni zdravstveni programi provode se i u okviru projekata i programa udruga iz područja zdravstva i udruga osoba s invaliditetom predlažemo dopuniti Mjeru 4. Educirati zdravstvene radnike o posebnostima bolesti i stanja osoba s invaliditetom još jednom aktivnosti na sljedeći način:
- Aktivnost 2: Educirati i informirati zdravstvene radnike o utjecaju specifičnih oštećenja žena u reproduktivnoj dobi na trudnoću, porod i dojenje.
- Pokazatelj: Broj edukativnih materijala; broj stručnih edukacija

PODRUČJE 6. STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPAČNOST

Mjera 7. Osiguravanje pristupačnosti javnog prometa osobama s invaliditetom
U ovu mjeru, a u svrhu ostvarenja cilja Osiguran bolji i lakši pristup te korištenje usluga javnog prijevoza za osobe s invaliditetom vodeći računa o regionalnoj ravnomjernosti predlažemo ugraditi sljedeću aktivnost:
- Aktivnost: Osiguranje mobilnosti roditelja s fizičkim oštećenjem i njihove djece u javnom gradskom prometu poštujući sigurnost djece u prometu.
- Pokazatelj: Broj kombi vozila za osobe s invaliditetom u javnom gradskom prijevozu u gradovima RH s odgovarajućim auto sjedalicama za djecu različite dobi, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: