Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti stupit će na snagu 1. siječnja 2019. te donosi nekoliko novosti za korisnice i korisnike zdravstvenih usluga u Hrvatskoj. Jedna od važnijih za djelokrug rada udruge Roda je uvođenje primaljske skrbi kao djelatnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini (čl. 30, st. 2), te uvođenje mogućnosti da primalje otvaraju svoju privatnu praksu (čl. 49).

Na žalost, većina primjedbi koje je udruga Roda imala na Prijedlog zakona nije uvažena, pa čak ni one dobre europske prakse koje bi osigurale da predstavnici pacijenata sudjeluju u određenim tijelima i nadzornim odborima zdravstvenih ustanova. Rodine pojedinačne primjedbe iz javnog savjetovanja i informacija o tome ako su prihvaćene donosimo niže.

Članak 7., stavak 1., podstavak 6. na popisu "djelotvornim, kvalitetnim i neškodljivim pripravcima ljudskog podrijetla" dodati "humano mlijeko".

Obrazloženje: Prva banka humanog mlijeka u Hrvatskoj je u postupku osnivanja te treba predvidjeti i tu vrstu pripravka ljudskog podrijetla.

NIJE UVAŽENO

Članak 10., stavak 1., podstavak 11., "prikupljanje i pripremu medicinskih pripravaka i presadaka ljudskog podrijetla (organi, tkiva i stanice te krvni pripravci" dodati "humano mlijeko".

Obrazloženje: Prva banka humanog mlijeka u Hrvatskoj je u postupku osnivanja te treba predvidjeti i tu vrstu pripravka ljudskog podrijetla.

NIJE UVAŽENO

Članak 20., nakon riječi "dobre kliničke prakse" dodati "i prakse utemeljene na dokazima".

Obrazloženje: Medicina utemeljena na dokazima je nova paradigma u zdravstvu u kojoj kvalitetan znanstveni dokaz zauzima središnje mjesto u postupku kliničkog odlučivanja.

NIJE UVAŽENO

Članak 21., stavak 10., nakon riječi "u vezi s planiranjem obitelji, trudnoćom, porođajem," dodati riječ "dojenjem".

Obrazloženje: Dojenje je intervencija koja dugoročno utječe na zdravlje žene i dojenčeta; dobrobiti dojenja su dobro poznate i dugotrajne, a za postizanje dužeg i isključivog dojenja, neophodna je podrška i edukacija roditelja i budućih roditelja. Stoga predlažemo da se uz trudnoću i porođaj, uključi dojenje kao važna karika u zdravlju žena i dojenčadi.

DJELOMIČNO UVAŽENO - stavak 12. glasi "osiguravanje cjelovite zdravstvene zaštite žena, a posebno u vezi s planiranjem obitelji, trudnoćom, porodom i majčinstvom".

Članak 26., stavak 1., podstavak 2., nakon riječi "doktora medicine, doktora dentalne medicine" dodati riječi "i primalje".

Obrazloženje: S obzirom na to da prijedlog zakona predviđa mogućnost sudjelovanje primalja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potrebno je predvidjeti slobodan izbor primalja u ovom članku.

NIJE UVAŽENO

Članak 30., stavak 1., podstavak 6, nakon riječi "zdravstvenu zaštitu žena" dodati "posebice za vrijeme trudnoće, porođaja i babinja".

NIJE UVAŽENO

Članak 31., stavak 2., u popis zdravstvenih suradnika dodati IBCLC savjetnice za dojenje.

Obrazloženje: IBCLC savjetnica za dojenje najčešće je zdravstveni djelatnik koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenja. IBCLC savjetnice rade u raznolikim sredinama zdravstvene skrbi, uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, ljekarne, ordinacije obiteljske medicine, zdravstvene fakultete, ginekološke ambulante itd. IBLCE certifikat smatra se "zlatnim standardom" u radu s dojiljama ("European Blueprint for Action").

U Hrvatskoj se edukacija i ispit za IBCLC savjetnica za dojenje održava jednom godišnje, te je broj IBCLC savjetnica za dojenje sve veći.

NIJE UVAŽENO

Članak 46., stavak 3., u popis dodati prakse IBCLC savjetnica za dojenje.

Obrazloženje: IBCLC savjetnica za dojenje najčešće je zdravstveni djelatnik  koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenja. IBCLC savjetnice rade u raznolikim sredinama zdravstvene skrbi, uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, ljekarne, ordinacije obiteljske medicine, zdravstvene fakultete, ginekološke ambulante itd. IBLCE certifikat smatra se "zlatnim standardom" u radu s dojiljama ("European Blueprint for Action").

U Hrvatskoj se edukacija i ispit za IBCLC savjetnica za dojenje održava jednom godišnje, te je broj IBCLC savjetnica za dojenje sve veći.

Savjetnice za dojenje trebaju biti što lakše dostupne dojiljama i izvan bolnica i stoga im treba omogućiti privatnu praksu tj. otvaranje samostalnih ordinacija.

NIJE UVAŽENO

Članak 49., stavak 1., predlažemo da se članak bolje formulira i točno odredi koje struke imaju pravo obavljati privatnu praksu sa srednjom stručnom spremom.

Obrazloženje: Zdravstvena radnica sa srednjom stručnom spremom (SSS) iz primaljstva naziva se primaljska asistentica; prema EU direktivi 2005/36/EZ primalja mora imati visoku stručnu spremu da bi mogla raditi samostalno.

NIJE UVAŽENO

Članak 49., stavak 6., predlažemo da se nakon riječi "prvostupnik" dodaju riječi "ili više".

Obrazloženje: Treba predvidjeti mogućnost da stranci koji imaju veći stupanj obrazovanja od prvostupnika imaju pravo obavljati svoju privatnu praksu u Hrvatskoj, posebice za struke za koje u Hrvatskoj trenutno ne postoje viši stupnjevi obrazovanja (na primjer, magistarski ili doktorski studij primaljstva).

NIJE UVAŽENO

Članak 47., stavak 1., podstavak 6, nakon riječi "nije u radnom odnosu" dodati "na puno radno vrijeme".

Obrazloženje: Osoba koja je zaposlena za manje od punog radnog vremena bi trebala moći otvoriti svoju privatnu ordinaciju.

NIJE UVAŽENO

Članak 54., stavak 2., predlažemo brisanje riječi "osobno".

Obrazloženje: Ako zdravstveni radnik ima zaposlene osobe, ne mora nužno osobno raditi u svojoj ordinaciji u svakom trenutku.

NIJE UVAŽENO

Članak 54., stavak 3., predlažemo nakon riječi "jednog" dodatak riječi "ili više". Drugi prijedlog je pak da se cijeli stavak izbriše.

Obrazloženje: Zdravstveni radnici često rade u timu i potrebno je da imaju mogućnost zaposliti više od jedne osobe iste struke.

NIJE UVAŽENO

Članak 57., stavak 1., predlažemo brisanje riječi "osobno".

Obrazloženje: Ako zdravstveni radnik ima zaposlene osobe, ne mora nužno osobno raditi u svojoj ordinaciji u svakom trenutku.

IZBRISANO

Članak 61., nakon riječi "kao izabrani doktor" dodati riječi "ili primalja".

Obrazloženje: Prijedlog zakona predviđa da primalje ulaze u sustav primarne skrbi, stoga bi žene trebale imati mogućnost imati izabranu primalju za potrebe praćenje trudnoće, poroda i babinja.

IZBRISANO

Članak 69., stavak 2., dodati riječi "i humano mlijeko".

Obrazloženje: Prva banka humanog mlijeka u Hrvatskoj je u postupku osnivanja te treba predvidjeti i tu vrstu pripravka ljudskog podrijetla.

NIJE UVAŽENO

Članak 70., nakon riječi "ljekarničku ustanovu" dodati "primaljsku ustanovu".

Obrazloženje: Prijedlog zakona predviđa da primalje ulaze u sustav primarne skrbi, stoga bi jedinice lokalne samouprave trebale imati mogućnost osnovati primaljske ustanove (poput community midwifery u Velikoj Britaniji) za potrebe praćenja trudnoće, poroda i babinja.

NIJE UVAŽENO - može se naći u članku 70., stavku 5.

Članak 83., stavak 2., u obavezan sastav članova vijeća zdravstvene ustanove predvidjeti barem jednog predstavnika pacijenata i/ili zajednice.

Obrazloženje: Zdravstveni sustavi diljem Europe sve više uključuju predstavnice/ke udruga pacijenata u procese odlučivanja i donošenja smjernica (na primjer, Patients Involved in NICE pri National Institutes for Clinical Excellence u Velikoj Britaniji), stoga bi u ovom dijelu zakona trebalo predvidjeti takvu dobru praksu i u Hrvatskoj.

NIJE UVAŽENO

Članak 83., stavak 3., u obavezan sastav članova vijeća zdravstvene ustanove predvidjeti barem jednog predstavnika pacijenata i/ili zajednice.

Obrazloženje: Zdravstveni sustavi diljem Europe sve više uključuju predstavnice/ke udruga pacijenata u procese odlučivanja i donošenja smjernica (na primjer, Patients Involved in NICE pri National Institutes for Clinical Excellence u Velikoj Britaniji), stoga bi u ovom dijelu zakona trebalo predvidjeti takvu dobru praksu i u Hrvatskoj.

NIJE UVAŽENO

Članak 94., stavak 2, uskladiti terminologiju s člankom 146., tako da se briše "suprotnog spola" i umjesto toga napiše "podzastupljenog spola".

Obrazloženje: Formulacija korištena u članku 146. uvažava načela ravnopravnosti spolova te bi se ovaj članak trebao uskladiti s istom terminologijom.

NIJE UVAŽENO

Članak 94., stavak 2., u etičkom povjerenstvu predvidjeti barem jednog predstavnika pacijenata i/ili zajednice.

Obrazloženje: Zdravstveni sustavi diljem Europe sve više uključuju predstavnice/ke udruga pacijenata u procese odlučivanja i donošenja smjernica (na primjer, Patients Involved in NICE pri National Institutes for Clinical Excellence u Velikoj Britaniji), stoga bi u ovom dijelu zakona trebalo predvidjeti takvu dobru praksu i u Hrvatskoj.

NIJE UVAŽENO

Članak 97., stavak 3., točnije opisati sastav povjerenstva.

Obrazloženje: Opis povjerenstva ovdje je prilično nejasan; bilo bi korisno bolje ga opisati.

NIJE UVAŽENO

Članak 98., stavak 1., na kraju stavka dodati "Akti moraju biti javno dostupni na mrežnim stranicama Ustanove."

Obrazloženje: Svi akti ustanove trebali bi biti javno dostupni na mrežnim stranicama. Takva praksa pozitivno utječe na transparentnost sustava.

NIJE UVAŽENO

Članak 102., stavak 3., na kraju stavka dodati "ili drugom ruralnom ili manje pristupačnom mjestu."

Obrazloženje: Iako je otocima potrebno posvetiti posebnu pažnju, druga mjesta u Hrvatskoj također su teško dostupna i stanovništvo koje tamo živi ima jednako pravo na kvalitetno i dostupno zdravstvo.

NIJE UVAŽENO

Članak 103., stavak 2., na popis dodati "primaljske prakse i prakse IBCLC savjetnica za dojenje".

Obrazloženje: IBCLC savjetnica za dojenje najčešće je zdravstveni djelatnik koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenja. IBCLC savjetnice rade u raznolikim sredinama zdravstvene skrbi, uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, ljekarne, ordinacije obiteljske medicine, zdravstvene fakultete, ginekološke ambulante itd. IBLCE certifikat smatra se "zlatnim standardom" u radu s dojiljama ("European Blueprint for Action").

U Hrvatskoj se edukacija i ispit za IBCLC savjetnica za dojenje održava jednom godišnje, te je broj IBCLC savjetnica za dojenje sve veći. Stoga im treba omogućiti otvaranje samostalnih ordinacija.

NIJE UVAŽENO

Članak 110., stavak 3., nakon "i prema nalogu doktora medicine" dodati "ili primalje".

Obrazloženje: Prijedlog zakona predviđa da primalje budu sastavni dio tima primarne zdravstvene skrbi; stoga ih treba predvidjeti u ovom članku zakona.

NIJE UVAŽENO

Članak 120., stavak 5., nakon riječi "sestrinstva" dodati "ili primaljstva".

Obrazloženje: Vjerojatno je pogreškom izostavljeno primaljstvo.

NIJE UVAŽENO

Članak 131., stavak 3., podstavak 9, nakon "izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući" dodati "poslijeporođajnu depresiju".

Obrazloženje: Istraživanja u Velikoj Britaniji pokazala su da je najveći uzrok smrti žena u godini nakon poroda uzrokovan lošim mentalnim zdravljem. U Hrvatskoj se tom problematikom nitko ne bavi sustavno, stoga je važno u ovom zakonu naglasiti važnost mentalnog zdravlja nakon trudnoće.

NIJE UVAŽENO

Članak 143., stavak 7., zamijeniti riječ "medicinsko" s riječju "zdravstveno".

Obrazloženje: Ovaj prijedlog zakona definira mnoge zdravstvene struke koje nisu isključivo medicinske, stoga bi ovaj stavak trebao to odražavati.

IZBRISANO

Članak 146., stavak 1., zamijeniti izraz "istaknutih stručnjaka u pojedinim strukama medicine" s riječima "istaknutih stručnjaka u pojedinim zdravstvenim strukama".

Obrazloženje: Ovaj prijedlog zakona definira mnoge zdravstvene struke koje nisu isključivo medicinske, stoga bi ovaj stavak trebao to odražavati.

NIJE UVAŽENO

Članak 155., stavak 2., na popis zdravstvenih radnika dodati IBCLC savjetnice za dojenje.

Obrazloženje: IBCLC savjetnica za dojenje najčešće je zdravstveni djelatnik koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenja. IBCLC savjetnice rade u raznolikim sredinama zdravstvene skrbi, uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, ljekarne, ordinacije obiteljske medicine, zdravstvene fakultete, ginekološke ambulante itd. IBLCE certifikat smatra se "zlatnim standardom" u radu s dojiljama ("European Blueprint for Action").

U Hrvatskoj se edukacija i ispit za IBCLC savjetnice za dojenje održava jednom godišnje, te je broj IBCLC savjetnica za dojenje sve veći.

NIJE UVAŽENO

Članak 179., stavka 4., uz EGP dodati "države članice EU-a".

Obrazloženje: Izostavljene su zemlje članice Europske unije.

IZMJENJENO

Članak 179., stavak 5., na kraju dodati "EU-a ili EGP-a".

Obrazloženje: Izostavljene su zemlje članice Europske unije.

IZMJENJENO

NOT PUBLISHED
Napisao/la: