Udruge koje sudjeluju u akciji #SlobodaRadjanju

Udruge koje sudjeluju u akciji #SlobodaRađanju dolaze iz svih država bivše Jugoslavije koje su se ujedinile nakon akcije #PrekinimoŠutnju u Hrvatskoj. Više informacija o udrugama i organizacijama koje sudjeluju u akciji možete pročitati niže.

MAGNA - Udruženje za podršku i edukaciju žena, Sarajevo 

Udruženje za podršku i edukaciju žena MAGNA je nezavisno, samostalno, neprofitno, nestranačko udruženje čiji je cilj zaštita i jačanje prava žena majki; podrška, edukacija, povezivanje, organiziranje javnih rasprava i seminara o temama koje se tiču zaštite prava žena, naročito trudnica i rodilja, razvoja potencijala žena, socijalne politike i zaštite porodice u BiH.

Magna organizira radionice podrške, druženja i kreativnog artikuliranja individualnih potreba žena po pitanju obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i zaštite obitelji u Bosni i Hercegovini s naglaskom na jačanju majčinstva i zaštiti roditeljstva.

Naročito smo usmjerene na senzibilizaciju javnosti o pitanjima društvene brige prema majkama - trudnicama i rodiljama.  Želimo da žene imaju pravo izbora te djelujemo na prepoznavanju  i osmišljavanju modela rada i radnog odnosa kojima se omogućava ravnotežu između obiteljskog i poslovnog života. Magna pruža podršku u edukaciji djevojaka, trudnica i rodilja o njihovim pravima kada su u radnom odnosu, te nudi ženama informacije o temama značajnim za zdravo roditeljstvo.

Ciljna skupina Udruženja predstavljaju žene u svim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini, naročito žene mlađe životne dobi, trudnice i majke.

Centar za mame  zalaže se za radna prava mama, bori protiv svih oblika diskriminacija kojima su mame izložene, povezuje i umrežava mame i promovira aktivan stil života.

Udruženje Mati ima za cilj informirati, podržati i ohrabriti mame tijekom  trudnoće, porođaja, dojenja i ranog majčinstva.

Udruženje dula Srbije pruža emotivnu podršku i pratnju ženama tokom trudnoće i na porođaju. Osnažujemo žene da čine informiran izbor kada je njihov porođaj u pitanju.

Tvoj Porođaj pruža fizičku i duhovnu podršku trudnicama i profesionalnu pratnju porodiljama. Organizira edukativne radionice i psihofizičke pripreme za porođaj.

Udruženje babica Srbije je neprofitno strukovno udruženje koje okuplja primalje na teritoriju Republike Srbije s ciljem kontinuiranog stručnog usavršavanja i unaprjeđenja položaja i ugleda babica.

Naši ciljevi su:

 1. Promocija ugleda i položaja profesije primalja.
 2. Razvoj profesije kroz unapređenje edukacije, znanja i praksi vezanih za profesiju primalja.
 3. Razvoj usluga koje će odgovoriti na istinske potrebe žena i njihovih beba.
 4. Promoviranje dojenja.
 5. Pružanje djelotvorne pomoći novim roditeljima kako bi imali više samopouzdanja i osjećaja podrške, kako bi žene pored uživanja u zdravoj trudnoći uživale i u boljoj kvaliteti i blagostanju obiteljskog okruženja

DRIP - djeca, roditelji i porodilje (kontakt: djecaroditelji@gmail.com) – predstavlja grupu zainteresiranih građana i građanki koja će se baviti reproduktivnim pravima i reproduktivnim zdravljem žena u Banjaluci, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini.

Konstatirali smo kako su reproduktivna prava žena u Banjaluci, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ugrožena, da građani/ke o njima nisu dovoljno informirani/e te da je ta prava teško ostvariti. Zbog toga je naš cilj potaknuti javnu raspravu o ovoj temi i utječemo na unaprjeđenje reproduktivnih prava i zdravlja žena.

Drip je medicinski postupak koji se koristi za indukciju, to jest ubrzanje poroda koji spadaju u grupu rizičnih postupaka, ali se na Kliničkom centru u Banjaluci rutinski koristi čak i kod trudnoća koje su sasvim uredne. Naziv naše grupe – DRIP – predstavlja simbol kontrole institucija nad ženama u Banjaluci kad je riječ o ostvarivanju njihovih reproduktivnih prava, a mi želimo promijeniti takvo stanje.

Iskustvo porođaja u Banjaluci – Facebook stranica “Iskustvo porođaja u Banjaluci” je jedno od prvih online mjesta u BiH na kojima se kontinuirano govori o lošim uvjetima u rodilištima, a cilj je prikupljanje iskustava žena iz rodilišta i tako ukaže na ozbiljne probleme u sustavu zdravstvene zaštite.

Centar za integralna joga Darma, Skoplje, Makedonija

Naša vizija i misija ne objašnjavaju baš direktno zašto smo u ovoj akciji, pa je možda dobro da mi sastavimo neki drugačiji tekst koji bi nas povezao s cijelom akcijom. Vodimo satove prenatalne joge i organiziramo radionice na ovu temu te projekcije filmova. Ovdje smo zato što nas ne zanima samo žena u dobroj fizičkoj formi pri porođaju, nego kompletna ličnost žene koja se priprema za jednu od najvećih inicijacija u životu svakog čovjeka – pripremljena žena u kontekstu u kojem živi.

Centar za majku i dijete “Fenix”, Sanski Most, BiH, www.centar-fenix.com, www.bhmama.org

Centar "Fenix“ djeluje od 1997. godine u Bosni i Hercegovini i aktivno se bavi tematikom trudnoće, poroda, dojenja i majčinstva.

Jedan od naših glavnih ciljeva je osiguravanje sveobuhvatne stručne pomoći i podrške ženi i obitelji u tijeku trudnoće, vremenu oko poroda i u najosjetljivijim prvim godinama života djeteta, s ciljem poboljšanja kvalitete života, jačanja samopouzdanja i vlastite odgovornosti , kroz pojedinačna i grupna savjetovanja, tečajeve, kućne posjete, iniciranje prevencije putem samopomoći.

U svojoj organizaciji imamo stručnjakinje koje se dugi niz godina intenzivno zalažu za pozitivne promjene i napredak u zdravstvenoj zaštiti porodice i humanizaciji porodiljstva u BiH, organiziranjem brojnih projekata i kampanja, edukacijom zdravstvenih radnika i aktivnim lobiranjem na političkoj razini.

U sklopu aktivnosti i usluga koje pruža ovaj projekt i "Centar Fenix", polazi se od osnovnog principa rada: usmjereno prema klijenticama/klijentima. To znači da je trudnica, žena, obitelj u centru pažnje i ravnopravan partner u projektu, potaknuta na aktivno sudjelovanje

U "Fenixovom“ savjetovalištu za trudnice, majke i porodice stručni tim djeluje kroz:

 1. Savjetovanje trudnica/žena i njihovih bračnih partnera u tijeku trudnoće.
 2. Organiziranje tečajeva pripreme trudnica za porod (grupni rad) i parova.
 3. Postnatalna zaštita žena i novorođenčadi: kućne posjete nakon poroda.
 4. Podrška i promoviranje dojenja – direktno i online savjetovanje.
 5. Organiziranje grupa podrške: baby-grupe, dojenačke grupe.
 6. Organiziranje biblioteke sa specifičnim temama za trudnice, majke i roditeljstvo.
 7. Tematiziranje problematike vezane za majčinstvo i roditeljstvo u široj javnosti i ukazivanje na postojeće probleme.
 8. Pomoć socijalno ugroženim trudnicama, majkama i njihovim porodicama.

Članice smo više međunarodnih asocijacija za unaprjeđenje poroda i majčinstva, imamo izuzetno dobru suradnju s organizacijama i stručnjacima iz Njemačke, Austrije, Švicarske, ali i iz zemalja iz okruženja.

Udruga Roda Roditelji u akcijiZagreb, s podružnicama diljem Hrvatske

Roditelji u akciji - RODA skupina je zainteresiranih građanki i građana koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Kroz svoj aktivni rad od 2001. godine, RODA je postala prepoznatljiv i važan dionik u svim područjima koji se tiču budućih roditelja, roditelja, djece i obitelji te u području reproduktivnih prava žena.

U svim područjima rada trudimo se djelovati u više smjerova – informirati i educirati ciljane skupine društva, aktivno (i aktivistički) utjecati na promjene sustava te utjecati na strukture vlasti kako bi se stvorili infrastrukturni, zakonski i ostali preduvjeti promjena koje smatramo nužnima u ostvarenju naše vizije, društva koje aktivno radi na ispunjavanju potreba te zaštiti i ostvarivanju prava djece, roditelja, budućih roditelja i obitelji u cjelini, uključujući pravo pojedinca na izbor utemeljen na znanju.

Misija RODE je mijenjati društvo u društvo odgovorno prema djeci, roditeljima, budućim roditeljima i obiteljima - informiranjem, educiranjem, aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima promjene, kao i poticanjem roditelja i ostalih društvenih skupina na preispitivanje postojećeg stanja i sudjelovanje u promjenama.

Portal Prirodan porod okuplja istomišljenike/ce u shvaćanju da je žena, u slučaju normalnih okolnosti, sposobna iznijeti porod do kraja bez rutinskih medicinskih intervencija (anestezije, epiziotomije, indukcije i sl.).

Ciljevi Portala Prirodan porod su:

 • Edukacija i promocija prirodnog poroda.
 • Povećanje svijesti o aktivnoj ulozi žene u porodu.

Aktivnosti:

 • Edukacija putem clanaka i studija na temu prirodnog poroda.
 • Razmjena iskustava, saznanja i misljenja.
 • Odgovori certificiranih IBCLC primalja na pitanja u domenu rada primalja.
NOT PUBLISHED
Napisao/la: