Zaštita od nasilja u obitelji

12-10-2011

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 116/03) određuje se pojam nasilja u obitelji, krug osoba koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga Zakona i propisuje se način zaštite članova obitelji, te vrste i svrha prekršajno-pravnih sankcija.

U smislu ovoga Zakona obitelj čine: muž i žena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, srodnici po krvi u ravnoj lozi bez ograničenja, srodnici po krvi u pobočnoj lozi zaključno s četvrtim stupnjem, srodnici po tazbini zaključno s drugim stupnjem, osobe koje su živjele zajedno u obiteljskoj ili izvanbračnoj zajednici i njihova djeca, te osobe koje imaju zajedničku djecu, posvojitelj i posvojenik, skrbnik i štićenik.

Nasilje u obitelji je:

 • svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe,
 • svako drugo postupanje jednog člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol,
 • prouzročenje osjećaja straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva,
 • fizički napad bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili ne,
 • verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi načini grubog uznemiravanja,
 • spolno uznemiravanje,
 • uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja,
 • protupravna izolacija ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama,
 • oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to učini.

Zdravstveni djelatnik, djelatnik socijalne skrbi, psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog i djelatnik odgojno-obrazovne ustanove dužni su prijaviti policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti.

 

Sud može počinitelju nasilja u obitelji izreći sljedeće zaštitne mjere:

a) obveznog psihosocijalnog tretmana,

b) zabrane približavanja žrtvi nasilja,

c) zabrane uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju,

d) udaljenja iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora,

e) osiguranja zaštite osobe izložene nasilju,

f) obveznog liječenja od ovisnosti,

g) oduzimanje predmeta koji je namijenjen ili uporabljen u počinjenju prekršaja.

 

Prekršajne odredbe

 • Član obitelji koji počini nasilje kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana.
 • Član obitelji koji ponovi nasilje u obitelji kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 15 dana.
 • Punoljetni član obitelji koji u nazočnosti djeteta ili maloljetne osobe počini nasilje u obitelji kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 6.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 30 dana.
 • Punoljetni član obitelji koji ponovi nasilje u obitelji u nazočnosti djeteta ili maloljetne osobe kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 7.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 40 dana.
 • Ako je nasilje počinjeno na štetu djeteta ili maloljetne osobe, počinitelj će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 7.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 40 dana.

 

  

Pripremila: Ivana Š.

Izvor: Narodne Novine br.116/03

Objavljeno: 20.08.2005.g.