Zaštitimo vrtiće od devastacije

12-10-2011

Krenuvši od ideje ispitivanja ekonomske rentabilnosti angažiranja čuvarske službe na terenu, suočili smo se s nekim nemjerljivim i neprocjenjivim kategorijama koje takvu rentabilnost čine upitnom.
Naime, koji pokazatelj može brojkama procijeniti zdravlje i sigurnost djece, kvalitetu pedagoškog rada s djecom i još mnoge druge, neprocjenjivo vrijedne kategorije?

U šumarstvu, primjerice, postoji vrednovanje izravnih i neizravnih koristi od šume. Izravna je korist sama tržišna vrijednost drva, a neizravna se izražava općekorisnim funkcijama šume, koje su i do deset puta veće od same vrijednosti drva. One obuhvaćaju zaštitnu, zdravstvenu, turističku, rekreativnu, estetsku i druge funkcije šuma. To se vrednovanje koristi, među ostalim, pri procjeni šteta od šumskih požara u Dalmaciji. Sama izravna šteta od izgaranja bora nije velika. Međutim, neizravno, ta je šteta, izražena u općekorisnim funkcijama šume, golema. Te se kategorije jasno izražavaju brojkama i takvo vrednovanje znanstveno je prihvaćeno.

Mi nismo u mogućnosti na taj način vršiti vrednovanje, jer je u našem slučaju vrlo teško ocijeniti vrijednost brojkama. Kako bi se uopće mogla vrednovati korist u kojoj se, zbog novaca uloženih u čuvanje vrtića, izbjegne, recimo, ubod djeteta na odbačenu špricu, posjekotina na razbijenu bocu ili tobogan? Šteta koja je uzrokovana provalom i krađom nije izražena samo u vrijednosti uništenog i ukradenog. Ona je neizravno puno veća. Kako izraziti brojevima sve navedeno i tako dokazati rentabilnost uvođenja čuvarske službe u vrtiće?

Apeliramo na odgovorne da zaštite naše neprocjenjivo blago – naše najmlađe; da zaštite imovinu vrtića od devastacija svih vrsta. Negdje će biti dovoljna ograda i osvjetljenje, a negdje je nužna i zaštitarska služba. Neka se omogući svakom vrtiću procjena ugroženosti i, shodno tome, pravo na adekvatnu zaštitu.