Rodiljne naknade

12-10-2011

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju zaposlena žena ima pravo na naknadu plaće:

  • za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i privremene spriječenosti za rad zbog trudnoće
  • za vrijeme korištenja obaveznog rodiljnog dopusta
  • za vrijeme rodiljnog dopusta od šest mjeseci do godine dana života djeteta 
  • za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta
  • za vrijeme korištenja stanke za dojenje djeteta.

Iznimno, majke blizanaca, trećeg i svakog slijedećeg djeteta ostvaruju pravo na rodiljnu naknadu za korištenje trogodišnjeg rodiljnog dopusta. Rodiljna se naknada za prvih šest mjeseci određuje od osnovice koju čini prosječna svota plaće koja je osiguranici isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu. Pritom nije bitno za koji mjesec se isplaćuje plaća nego u kojem je mjesecu isplaćena.

Važno je napomenuti da su rodiljne naknade za obvezni rodiljni dopust od 01. siječnja 2008. godine delimitirane pa će slijedom toga visina rodiljne naknade, od dana otvaranja rodiljnog dopusta pa do navršenih šest mjeseci djeteta, odgovarati prosjeku plaća isplaćenih u šest mjeseci koji su prethodili odlasku na rodiljni dopust. Za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta naknada se kreće od 1.663,00 kn do 2.500,00 kn.

U slučaju kad se osnovica za naknadu bolovanja zbog komplikacija u trudnoći ne može utvrditi na osnovi šestomjesečnog prosjeka, osnovica za naknadu ne može biti veća od najniže osnovice osiguranja propisane općim aktom Zavoda koja služi za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje, važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio osigurani slučaj.

Majkama koje ostvaruju pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, u osnovicu za naknadu uračunavaju se i novčani primici ostvareni sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja pod uvjetom da su isplaćeni u šestomjesečnom razdoblju na temelju kojih se utvrđuje osnovica za naknadu, te da imaju ostvaren staž osiguranja u Zavodu propisan člankom 47. stavkom 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a kojeg citiramo:

Naknada plaće pripada osiguraniku u visini propisanoj ovim Zakonom, odnosno propisima i općim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona pod uvjetom, da prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu na temelju radnog odnosa ili obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje).

Potrebni dokumenti koje valja odnijeti u područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a na temelju kojih će vam izračunati osnovicu za naknadu plaće:

Majka koja želi koristiti rodiljni dopust do godine dana života djeteta mora u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje predati zahtjev i to najkasnije kad dijete navrši pet mjeseci života.

Naknada za rodiljni dopust od šest mjeseci do godine dana života djeteta isplaćuje se na teret državnog proračuna u iznosu od 1.663,00 kn do 2.500,00 kn, ovisno o visini naknade koja je isplaćivana za vrijeme obveznog rodiljnog dopusta.

Sukladno tome, zakon propisuje svotu naknade za dopust od navršene prve pa do tri godine života djeteta za majke blizanaca, troje ili više djece. Ta je naknada jednaka za sve zaposlene majke, a iznosi 1.663,00 kn.

Pravo na rodiljnu naknadu pripada i nezaposlenoj majci, majci na redovitom školovanju i nezaposlenoj majci korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta od dana rođenja djeteta do navršene godine dana djetetova života, pod uvjetima propisanim posebnim zakonom. Iznimno, majke blizanaca, troje i više djece također imaju pravo na korištenje trogodišnjeg rodiljnog dopusta. Iznos naknade u oba slučaja iznosi 1.663,00 kn tokom trajanja cijelog rodiljnog dopusta.

Rodiljna naknada isplaćuje se u neto iznosu i ne podliježe obvezi obračuna doprinosa iz plaće i na plaću, te poreza na dohodak i prireza.

Djetetov otac ima pravo na plaćeni dopust za rođenje djeteta u trajanju odredenim kolektivnim ugovorom ili internim pravilnikom. Također, otac ima pravo na korištenje rodiljnog dopusta, uz uvjet da je majka zaposlena, te da se nakon prekida korištenja rodiljnog dopusta vraća na posao. 

 

Ažurirano: 27.5.2008.g.