Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

12-10-2011

Uvjeti za ostvarivanje prava

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu mora:

 • ispuniti uvjet prethodnog rada
 • radni odnos ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom te se u zakonskom roku mora prijaviti Zavodu i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

 

Prethodni rad

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Uvjet prethodnog rada ne mora ispunjavati žena koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima dijete koje nije navršilo godinu dana života. Međutim, ove osobe moraju ispunjavati sve druge uvjete utvrđene Zakonom za priznavanje prava na novčanu naknadu, te ne mogu pravo na novčanu naknadu ostvarivati po drugim propisima.

Rok za prijavu i podnošenje zahtjeva

Nezaposlena osoba mora se u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili privremene spriječenosti za rad, prema propisima o zdravstvenom osiguranju, prijaviti Zavodu te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

Temelj prestanka radnog odnosa

Zakonom su određeni slučajevi prestanka radnog odnosa, odnosno službe, kad nezaposlena osoba ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu.

Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako je radni odnos, odnosno služba prestala:

 • zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa,
 • zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit,
 • zbog povrede obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) kao i zbog teške povrede radne obveze (izvanredni otkaz), odnosno službene dužnosti,
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od šest mjeseci, izrečene mjere sigurnosti ili zaštitne mjere u trajanju dužem od šest mjeseci.

Iznimno pripada pravo na novčanu naknadu nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos, odnosno služba, pisanim sporazumom, ako je do prestanka radnog odnosa, odnosno službe, došlo zbog premještaja bračnog druga u drugo mjesto prebivališta po posebnim propisima, spajanja obitelji nakon zaključenog braka, te promjene prebivališta iz zdravstvenih razloga.

Visina novčane naknade

Visinu novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za obvezne doprinose za puno radno vrijeme u posljednja tri mjeseca provedena na radu na temelju kojih se ostvaruje pravo na novčanu naknadu. Međutim, ako se visina novčane naknade ne može utvrditi, novčana naknada se utvrđuje u visini prosječne isplaćene novčane naknade u Zavodu u prethodnom mjesecu.

Najviša novčana naknada od 01. listopada 2007. iznosi 1.200,00 kuna, najniža 976,60 kuna, a prosječna isplaćena novčana naknada u rujnu 2007. godine iznosila je 996,84 kuna.
 

Jednokratni dodatak

Nezaposlenoj osobi kojoj je radni odnos prestao zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, uz utvrđenu visinu novčane naknade pripada pravo i na jednokratni dodatak, ukoliko je provela na radu 20 i više godina. To pravo pripada i osobi koja je stekla pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ali nema pravo na razliku do utvrđene visine novčane naknade budući da je iznos mirovine veći od tog iznosa. O uvjetima ostvarivanja  jednokratnog dodatka raspitajte se u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Trajanje novčane naknade

Najčešće, nezaposlena osoba, ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu, ostvaruje pravo na novčanu naknadu od 78 dana za ispunjenje minimalnog uvjeta, do maksimalnih 390 dana ako je provela na radu više od 20 godina. Iznimno, postoje slučajevi u kojima se ovo pravo ostvaruje po posebnim uvjetima, na duži rok.

Kod računanja broja dana za koje nezaposlenoj osobi pripada pravo na novčanu naknadu, ne računaju se nedjelje.

Nakon isteka razdoblja primanja novčane naknade, trajanje prava na novčanu naknadu produžava se ako u tijeku primanja te naknade nastupe sljedeće okolnosti:

 • Ženi za vrijeme trudnoće i nakon poroda za razdoblje do godine dana života djeteta ili dva mjeseca od poroda mrtvog djeteta, odnosno smrti djeteta prije navršene godine dana života, ako to pravo ne ostvaruje po drugim propisima. Trajanje ovoga prava produžuje se pod istim uvjetima u slučaju ponovnih trudnoća, odnosno poroda.
 • Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad najduže tri mjeseca na temelju potvrde nadležnog liječnika, odnosno povjerenstva, sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju.

Korisniku prava na novčanu naknadu ova naknada se obustavlja:

 • za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s najvišim iznosom novčane naknade  (npr. nezaposlenoj osobi koja je ugovorom o povremenoj samostalnoj djelatnosti ostvarila dohodak od 2.400,00 kn, isplata naknade obustavlja se na dva mjeseca),
 • ako se osoba ne javi Zavodu jednom mjesečno,
 • za vrijeme trajanja obrazovanja na koji osobu uputi Zavod,
 • za vrijeme odsluženja, odnosno dosluženja vojnog roka,
 • u tijeku izdržavanja kazne zatvora do šest mjeseci.

 

Zakonom je propisan prestanak prava na novčanu naknadu nezaposlenoj osobi u slučaju ako:

1) zasnuje radni odnos,

2) istekne razdoblje za koje je imala pravo na novčanu naknadu,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne većinski udio u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

6) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

7) ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu, odnosno ostvari obiteljsku mirovinu ili ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

8) stupi na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci,

9) navrši 65 godina života ako ispunjava uvjete za mirovinu po bilo kojoj osnovi,

10) odbije se uključiti u obrazovanje na istom stupnju stručne spreme koje je organizirao i snosi troškove Zavod u cilju povećanja njene mogućnosti zapošljavanja ili ako bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje,

11) ne javi se Zavodu u dva uzastopna mjeseca, a ne obavijesti Zavod o opravdanim razlozima nejavljanja,

12) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad u skladu sa člankom 8. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.


Pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva ili ako svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca:

1) u mjestu prebivališta ili boravišta,

2) izvan mjesta prebivališta ili boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prijevoza ili sam organizira prijevoz na posao i s posla s tim da prijevoz u jednom smjeru ne traje duže od 60 minuta,

3) izvan mjesta prebivališta ili boravišta bez obzira na udaljenost pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj, osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovno ne ispunjava obveze prema radnicima.

Izuzetno, odredbe o prestanku prava na novčanu naknadu radi odbijanja zaposlenja izvan mjesta prebivališta ne odnose se na trudnicu, majku s djetetom do sedme godine života, samohranog roditelja s djetetom do desete godine života i jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju, osim ako dostavi pisanu izjavu da prihvaća posao.

Po iskorištenosti novčane naknade, nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjete za stjecanje prava na novčanu naknadu (prethodni rad, da radni odnos ne prestane njenom krivnjom ili voljom, te prijava Zavodu u zakonskom roku).

Iznimno, nezaposlena osoba kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zapošljavanjem, prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja ponovno ostane nezaposlena, ima pravo na produžetak isplaćivanja novčane naknade za onoliko vremena koliko je preostalo za primanje te naknade pod uvjetom da joj radni odnos nije prestao njezinom krivnjom ili voljom.

Nezaposlenoj osobi koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, kod ponovnog stjecanja tog prava, u vrijeme provedeno na radu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu.

Važno!!!

Zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe

Temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, NN 105/06, NN 118/06 i NN 77/07) nezaposlena osoba, koja nije zdravstveno osigurana po drugoj osnovi, stječe  pravo na zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ako se prijavi nadležnom područnom uredu istoga Zavoda u roku od 30 dana:

 • od prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti ili od prestanka  primanja nadoknade plaće na koju imaju pravo prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ili prema propisima donesenim na temelju istog Zakona,
 • od odsluženja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti zbog bolesti zbog koje su otpušteni s vojne službe,
 • od otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi,
 • od isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje,
 • od dana navršenih 18 godina života,
 • od dana prestanka primanja novčane naknade na koju imaju pravo prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ili prema propisima donesenim na temelju istog Zakona,
 • od smrti supružnika, ako supružnik umrlog osiguranika nakon njegove smrti nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi.

ZA  STJECANJE  PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NEZAPOSLENA OSOBA NE MORA BITI PRIJAVLJENA  U EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH OSOBA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Pripremila: Ivana Š.
Izvor: www.hzz.hr
Ažurirano: 19.10.2007.g.