Osobni odbitak i porezne olakšice

12-10-2011

Osobni odbitak

Od 01.07.2008.g. osnovni osobni odbitak iznosi 1.800,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez (do 30.06.2008.g. osnovni osobni odbitak je iznosio 1.600,00 kuna).

Umirovljenicima se osobni odbitak priznaje u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju: od 01.07.2008.g. najmanje 1.800,00 kuna, a najviše do 3.200,00 kuna mjesečno (do 30.06.2008.g. najmanje 1.600,00 kuna, a najviše 3.000,00 kuna).

Osobni odbitak se može uvećati za:

  • 0.5 osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji te bivšega bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju,
  • za uzdržavanu djecu: 0.5 osnovnog osobnog odbitka za prvo dijete, 0.7 za drugo, 1.0 za treće, 1.4 za četvrto, 1.9 za peto, a za svako daljnje dijete faktor osnovnog osobnog odbitka progresivno se uvećava i to za 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0… više u odnosu prema faktoru osnovnog osobnog odbitka za prethodno dijete,
  • 0.3 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom,
  • 1.0 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu. U tom slučaju porezni obveznik za sebe osobno i za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti osobni odbitak od 0.3 za invalidnost.

Tijekom poreznog razdoblja, pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, osobni odbici se priznaju na temelju podataka iz porezne kartice.

Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos šesterostrukoga osnovnog osobnog odbitka na godišnjoj razini.

Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu, ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.

Ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drukčije.

Djecom u smislu poreznih olakšica smatraju se djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Drugim uzdržavanim članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se bračni drug poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovoga bračnog druga, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni drugovi za koje porezni obveznik plaća alimentaciju i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Osobama s invaliditetom u smislu Zakona o porezu na dohodak smatraju se fizičke osobe – porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.

U slučaju promjene tijekom mjeseca u kojem se koriste osobni odbici (npr.rođenje djeteta), osobni odbitak priznaje se za cijeli mjesec u, za poreznog obveznika, povoljnijem iznosu.

Osobni odbitak uvećava se i za iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

 

Porezne olakšice koje se mogu koristiti samo na godišnjem nivou (prilikom predaje prijave poreza na dohodak).

Osobni odbitak može se uvećati i za:

  • iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene,
  • kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe njihovog trajnog stanovanja,
  • za održavanja postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovoga bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da porezni obveznik u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. Uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećega stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova.
  • iznos plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca.Osobni odbitak za plaćenu najamninu ne može koristiti porezni obveznik koji plaća zaštićenu najamninu prema posebnom zakonu.

Navedena uvećanja osobnog odbitka moguća su isključivo po osnovi vjerodostojnih isprava i dokaza o plaćanju koji glase na njegovo ime i u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

 

Pripremila: Ivana Š.
Izvor: Porezna uprava

 

Više o prijavi poreza na dohodak pročitajte ovdje.

Na webu Ministarstva financija - Porezna uprava pročitajte sve o sastavljanju prijave poreza na dohodak.

Ažurirano: 21.06.2008.g.