Dopunsko zdravstveno osiguranje i oslobođenje od plaćanja participacije

12-10-2011

 

U članku 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, navode se tri vrste zdravstvenog osiguranja: osnovno, dopunsko i privatno osiguranje. Osnovno i dopunsko osiguranje, trenutno pruža Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dok privatno pružaju  osiguravajuća društva. Uskoro će i osiguravajućim društvima biti omogućeno pružanje usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje za sada pruža isključivo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu Zavod).Tko se može dopunski zdravstveno osigurati?

Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu uplaćivati sve osobe koje su zdravstveno osigurane na osnovno zdravstveno osiguranje. Osobe koje su oslobođene od plaćanja participacije nemaju potrebe ulaziti u sustav dopunskog zdravstvenog osiguranja.


Što se dobiva dopunskim zdravstvenim osiguranjem? 

 U okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguranim osobama Zavoda osigurava se razlika do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu u okviru osnovnog zdravstvenog osiguranja. Navedeno znači da osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja ne plaćaju niti jednu participaciju tijekom korištenja zdravstvene zaštite, tj. ne plaćaju participaciju kod ležanja u bolnici ili ambulantnog liječenja ili dijagnostike u bolnici, ne plaćaju participaciju za lijekove, za ortopedska pomagala, kod liječenja u inozemstvu, za specijalističke stomatološke usluge, fizikalne rehabilitacije u kući.


Što je s participacijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti? 

Troškove za ugovorene zdravstvene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u cijelosti podmiruje Zavod, odnosno, za navedene usluge na toj razini zdravstvene zaštite više ne postoji obveza sudjelovanja osiguranih osoba Zavoda u dijelu troškova zdravstvene zaštite.

Međutim, ako zdravstvena ustanova ili zdravstveni radnik privatne prakse primarne zdravstvene zaštite može pružiti zdravstvene usluge koje nisu ugovorene na toj razini zdravstvene zaštite, osigurana osoba Zavoda troškove za te usluge u cijelosti snosi sama. Napominjemo da zdravstvene usluge koje nisu ugovorene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a obuhvaćene su opsegom prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, pružaju se u zdravstvenim ustanovama ili kod zdravstvenih radnika privatne prakse u specijalističkoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti osnovom uputnice što podliježe plaćanju dijela troškova do pune vrijednosti zdravstvene usluge, odnosno što "pokriva" dopunsko zdravstveno osiguranje.


Kako se može dopunski zdravstveno osigurati?

Dovoljno je ispuniti Ponudu za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju koja se može dobiti u svakom područnom uredu i ispostavi područnog ureda Zavoda ili se može “skinuti” s Internet stranica Zavoda na adresi www.hzzo-net.hr. Ponudu je zatim potrebno dostaviti u područni ured ili ispostavu područnog ureda, osobno ili poštom. Može se osigurati i preko tvrtke u kojoj osoba radi. Ako osiguranik policu želi dobiti odmah, može se osigurati na šalterima područnih ureda ili ispostava.
 


Koja je cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja? 

Cijena police iznosi 80 kuna mjesečno po osiguraniku, odnosno 960 kuna godišnje.Na koji način se može ugovoriti plaćanje police dopunskog zdravstvenog osiguranja? 

Plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja može se ugovoriti mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Gdje se može uplaćivati polica bez plaćanja provizije?

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja može se uplaćivati bez provizije na svim šalterima FINE (bivši ZAP).Na koji vremenski period se sklapa polica?

Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sklapa se na godinu dana.


Je li trudnicama potrebno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Trudnice su oslobođene plaćanja participacije, ali samo za stanja i poremećaje vezane uz trudnoću. To znači da za sve druge bolesti, stanja ili povrede plaćaju participaciju kod liječenja.


Je li studentima potrebno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Osobe na redovitom školovanju starije od 18 godina plaćaju participaciju samo za ortopedska i stomatološka pomagala koja su utvrđena Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima, tako da, osim iznimaka kojima su navedena pomagala potrebna, nemaju potrebe dopunski se osigurati. PRIHODOVNI CENZUS ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE


Prema prihodovnom cenzusu, osigurane osobe Zavoda ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja participacije ako njihov ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od 1.516,32 kuna, odnosno, iznimno za osiguranika umirovljenika – samca 1.939,39 kuna.


Sukladno navedenom, sve osigurane osobe Zavoda koje udovoljavaju uvjetima za oslobađanje od plaćanja participacije prema ovim prihodovnim cenzusima, mogu to pravo ostvariti u nadležnim službama područnih ureda i ispostavama područnih ureda Zavoda prema mjestu svog prebivališta.
 

Osigurane osobe Zavoda, koje su ujedno osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja, a stekle su uvjete za oslobađanje od plaćanja participacije prema propisanim uvjetima, trebaju se javiti nadležnoj službi dopunskog zdravstvenog osiguranja prema mjestu svog prebivališta kako bi raskinuli ranije sklopljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 

Pripremila: Ivana Š.
Izvor: HZZO
Objavljeno: 11. prosinca 2004.