Dječji dodatak Grada Zagreba

12-10-2011

Temeljem Odluke o dječjem dodatku (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/03 i 20/04) pravo na dječji dodatak može ostvariti i koristiti:

  • roditelj za dijete rođeno od 1. siječnja 2004.;
  • koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidnim prebivalištem u Gradu Zagrebu najmanje tri godine prije rođenja toga djeteta i koji prebiva u Gradu Zagrebu.

Visina dječjeg dodatka ovisi o broju malodobne djece u obitelji s kojom roditelj živi u zajedničkom kućanstvu.

U broj malodobne djece ubrajaju se i malodobna djeca rođena prije 1. siječnja 2004.

Dječji dodatak je novčano primanje koje se isplaćuje mjesečno, do navršene šeste godine života djeteta za koje je zahtjev podnesen.

Dječji dodatak iznosi:

  • za prvo dijete u obitelji 100,00 kuna mjesečno,
  • za drugo dijete u obitelji 300,00 kuna mjesečno,
  • za treće i svako daljnje dijete u obitelji 600,00 kuna mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dječji dodatak podnosi se Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb.

Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o državljanstvu, prebivalištu i broju malodobne djece koja s roditeljem žive u zajedničkom kućanstvu. Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb može prema potrebi zahtijevati i druge dokaze.

Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb odlučuje o pravu na dječji dodatak i o njegovoj visini na temelju dokaza.

Pravo na dječji dodatak pripada od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.
Pravo na dječji dodatak prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem dijete navršava šest godina, odnosno posljednjeg dana u mjesecu nakon nastupanja promijenjenih okolnosti temeljem kojih je ostvareno pravo na dječji dodatak.

Korisnik prava na dječji dodatak dužan je u roku od 15 dana, Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje ostvarivanje prava.
Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb određuje po službenoj dužnosti, visinu dječjeg dodatka u slučaju promjene broja malodobne djece na koju korisnik ostvaruje pravo na dječji dodatak, odnosno odlučuje o prestanku prava na dječji dodatak ako utvrdi da su prestali uvjeti za njegovo ostvarivanje.

Korisnik prava dužan je primljene nepripadajuće novčane iznose vratiti u roku što ga odredi Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. U suprotnom navedeni će ured povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Pravo na dječji dodatak ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Odjelu za rad, žrtve i stradalnike rata na adresi Vodnikova 14.

Zahtjev je tipiziran i može se podići u područnim uredima Gradske uprave u Dubravi, Dubrava 49; Sesvetama, Trg D. Domjanića 4; Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12 i Susedgrad, Sigetje 2, te u Vodnikovoj 14.

Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb poziva roditelje sve novorođene djece u Gradu Zagrebu, a koji ispunjavaju ranije navedene uvjete, na podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

 

Obrazac izjave za dječji dodatak

Obrazac zahtjeva za dječji dodatak


Sve informacije u svezi ostvarivanja dječjeg dodatka stranke mogu dobiti na broj telefona: 6100-384, 6100-397 i 6100-347 svaki radni dan od 8,30 do 14,30 sati.

 

Pripremila: Ivana Š.

Izvor: www.zagreb.hr

Objavljeno: 13.08.2005.g.